Page 34 - Memòria 2015 - CCFC
P. 34ya
un
al
at
C
e 
Serveis Professionals:
s d
c
uti
En aquest apartat es fa un resum del seguiment dels tres serveis è
ac
concertats:
m
ar
Servei del programa de manteniment amb Metadona
 F
is
(concertat des de 1998).
eg
l·l
Co
En aquest 2015, 165 farmàcies han comptat amb e 
l’autorització per prestar aquest servei i han atès en total d
ll 
una mitjana mensual de 1.000 pacients. Cal assenyalar que se
cada comarca catalana compte com a mínim amb un far- on
C
màcia autoritzada.
5 
’1
ia
El pagament del servei a càrrec del CatSalut és per pacient òr
atès al mes i l’import s’actualitza segons l’IPC anual de m
Me
Catalunya.
	
Ó
CI
Servei del programa per a la determinació del risc TA
d’infecció del VIH per mitjà del test ràpid (concertat des N
E
de 2012).
ES
R
P
Pel 2015, s’ha ampliat el servei a les ciutats del Vendrell, RE
Valls, Amposta i Tortosa i a la Ciutat de Barcelona, sumant- I 
Ó 
se a les àrees en les quals es va iniciar la concertació el SI
2012 (diverses poblacions de l’àrea metropolitana de Bar- ES
F
celona i a les ciutats de Tarragona i Reus) i la posterior ex- O
tensió feta el 2014 a Lleida ciutat i a Girona ciutat, així com PR

a altres poblacions d’aquestes demarcacions territorials.


Durant el 2015 s’ha passat de 82 farmàcies que prestaven 
el servei al 2014 a les 125 actuals, resultant un increment 

del 52%, mentre que les proves realitzades han estat de 
2.750, un 83,82% més que les de l’any anterior (1.496).


Servei del programa de detecció precoç de càncer de 
còlon i recte (concertat des de 2012).


En aquest 2015 s’ha fet l’extensió del Programa a de- 

terminades ABS d’Osona, La Garrotxa i El Ripollès, que 
s’han sumat a les àrees on ja es feia el programa: les àrees 

d’influència de l’Hospital Clínic i de l’Hospital del Mar de 
Barcelona, Vilafranca del Penedès, el Garraf i algunes 

zones del Baix Llobregat, comarca del Baix Empordà i a 
l’ABS de Tremp al Pallars Jussà.


En total hi ha participat 768 farmàcies que han prestat 

aquest servei a 107.515 usuaris.Pel que fa a la prova pilot del Projecte d’atenció farmacèutica 

al pacient crònic (PCAF), s’ha fet un pre-pilotatge des del no- 
vembre del 2014 al maig del 2015 a l’ABS de Joanic i a l’ABS34
   32   33   34   35   36