Page 35 - Memòria 2015 - CCFC
P. 35ya
un
al
at
C
e 
de la Vila de Gràcia, ambdues de Barcelona. En aquest pre- s d
c
pilotatge hi han participat 29 investigadors per part de l’Equip uti
d’Atenció Primària (EAP) i 21 farmàcies. Del total dels 46 pa- è
ac
cients registrats a l’aplicatiu per part de l’EAP, 14 han arribat a m
12 de les 21 farmàcies participants. Aquest pre-pilotatge bàsi- ar
 F
cament va servir per comprovar la idoneïtat del procés i testar is
l’aplicació de registre proporcionada per l’Institut Català de la eg
l·l
Salut (ICS), en la qual es registren les intervencions i les ac- Co
tuacions fetes pels farmacèutics, així com el sistema de mis- e 
d
satgeria de la recepta electrònica que permet la comunicació ll 
bidireccional metge-farmacèutic.
se
on
C
Un cop finalitzat el pre-pilotatge, el mes de maig es va posar 5 
’1
en marxa una primera fase de la prova pilot, en la qual fins al ia
desembre de 2015, hi van participar 155 metges, de 16 ABS, òr
que van reclutar 275 pacients, distribuïts entre els grups control m
Me
i intervenció, i dels quals, en aquell moment, havien arribat a la 	
farmàcia 40 (23 amb SFT i SPD i 17 amb SFT).
Ó
CI
Així mateix, s’ha constituït l’anomenada Unitat Tècnica de Mo- TA
nitorització (UTMS), que és l’encarregada de fer el seguiment N
E
del dia a dia de la prova pilot. En formen part d’aquesta Unitat, ES
un representant del Consell, un de la Gerència de Farmàcia i del R
P
Medicament del CatSalut, un representat de les Regions Sani- RE
tàries, un de l’àmbit assistencial mèdic i un del Departament de I 
Ó 
Sistemes de l’ICS.
SI
ES
F
Per últim, cal recordar que l’objectiu del pilotatge és demostrar O
l’eficiència del seguiment farmacoterapèutic a pacients crònics PR

complexes i amb malaltia crònica avançada, així com el valor 
aportat per la utilització de dispositius de sistemes personalit- 

zats de dosificació. A tal efecte s’ha dissenyat aquest estudi 
experimental pragmàtic prospectiu randomitzat amb existència 

de grup control, que compte amb el vistiplau del Comitè Ètic 
d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Institut Gol i Gorina i amb la 

inscripció al registre europeu d’assajos clínics (European Clini- 
cal Trials Database). Les sessions de formació a les farmàcies 

voluntàries que pertanyen a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) 
seleccionades per a l’estudi, es van dur a terme durant l’últim 

quadrimestre del 2014.


El Programa d’Educació Sanitària per a la gent gran (PES- 
GG), ara per ara no integrat dins del Concert, consisteix en la 

realització de sessions d’educació sanitària dirigides a la gent 
gran sobre diferents aspectes relacionats amb el bon ús dels 

medicaments, impartides per farmacèutics comunitaris, que 
són reconeguts econòmicament per les sessions que duen a 

terme. Des del 2014, el programa està coordinat pel CatSalut i el 
Consell i està integrat en el projecte Europeu “Envelliment actiu 
i saludable”, on es recullen iniciatives de l’entorn europeu enfo- 

cades a perllongar una vida activa i independent en la gent gran.


Aquest 2015, s’ha començat a treballar en la revisió i elaboració 
del nou material didàctic de les sessions dedicades als factors35
   33   34   35   36   37