Page 36 - Memòria 2015 - CCFC
P. 36ya
un
al
at
C
e 
de risc per a les malalties cardiovasculars: Què cal saber de s d
c
la hipertensió arterial; Què cal saber de la hipercolesterolèmia i uti
Què cal saber de la diabetis. Pel que fa a la sessió sobre la hi- è
ac
pertensió arterial, es va revisar el seu contingut durant el primer m
quadrimestre de l’any i aquest tema s’ha incorporat a la cartera ar
 F
del Programa del 2015. El material de la sessió de la hipercoles- is
terolèmia i el de la diabetis s’han començat a revisar durant el eg
l·l
darrer trimestre de l’any i està previst incorporar-los a l’oferta de Co
sessions per a l’any 2016.
e 
d
ll 
Per tant, els temes que formen part de la cartera del Programa i se
on
que s’han ofert aquest 2015, són:
C
5 
a) Bon ús dels medicaments ’1
ia
b) La importància de seguir bé els tractaments òr
c)
Què cal saber de la hipertensió arterial
m
Me
	
Per a les tres sessions s’ha elaborat un document resum adreçat Ó
CI
als professionals sanitaris/docents sobre el contingut de les pre- TA
sentacions en què es ressalten els missatges claus de la sessió.
N
E
ES
Durant el 2015 s’han realitzat 341 sessions: 84 corresponents al R
P
tema del bon ús dels medicaments, 79 al de la importància de RE
seguir bé els tractaments, 166 al dedicat a la hipertensió arte- I 
Ó 
rial i 12 sessions conjuntes sobre el bon ús dels medicaments SI
i la importància de com seguir bé els tractaments que ha fet el ES
F
Col·legi de Barcelona en el marc del programa RADARS.
O
PR

Aquestes sessions s’han dut a terme a 243 poblacions dife- 
rents i han estat impartides per 202 farmacèutics comunitaris; 

el nombre total d’assistents ha estat de 5.618 i s’han recollit fins 
a 4.783 enquestes, que correspon al 85% dels assistents. La 

mitjana d’assistents per sessió ha estat de 16.
¡Aquestes dades evidencien una creixent presència del progra- 

ma en el territori i, conseqüentment una major consolidació del 
mateix.


Per tal de valorar la satisfacció i l’adquisició dels coneixements 

de les sessions impartides, es va dissenyar una enquesta es- 
pecífica per a cadascun dels tres temes a complimentar abans 

i després de la sessió. La part de l’enquesta a contestar abans 
de començar la sessió conté aspectes sobre l’estat de la salut 

auto percebut, afirmacions d’hàbits i coneixements i l’escala re- 
duïda de Morinky per mesurar l’adherència, mentre que la part 

de l’enquesta a complimentar al final de la sessió, consta de 
les dades del participant (edat, sexe, nivell d’estudis), qüestions 
relatives al grau de satisfacció i es repeteixen les afirmacions 

de coneixements que s’han contestat abans de l’inici de la ses- 
sió. En tota s’han analitzat 3.752 enquestes corresponent a 284 

sessions. La mitjana d’edat ha estat de 72-73 anys, el 73-76% 
són dones i entre el 48-54% tenen estudis primaris. El 80-90% 

tenen uns bons hàbits relacionats amb l’ús dels medicaments i 
la majoria d’assistents presenten un alt grau de satisfacció glo- 

bal amb la xerrada (4,5 sobre 5). L’ítem millor puntuat és el pro-

36
   34   35   36   37   38