Page 37 - Memòria 2015 - CCFC
P. 37ya
un
al
at
C
e 
fessorat (4,6), mentre que els aspectes relatius a l’organització s d
c
(horari i instal·lacions) reben notes més baixes. El canvi en el uti
grau de coneixements abans i després de la xerrada és estadís- è
ac
ticament significatiu tots els ítems avaluats dels temes El bon ús m
dels medicaments i Què cal saber sobre la hipertensió arterial. ar
 F
Només dues de les quatre preguntes del tema La importància is
de seguir bé els tractaments no presenten significació estadís- eg
l·l
tica: la variació de l’efecte dels medicaments si no es prenen Co
segons s’indica i el període d’obertura dels col·liris. A la vista e 
d
dels resultats, es pot concloure que, de forma general, la gent ll 
gran que ha assistit a les sessions i respost a les enquestes ha se
on
assimilat satisfactòriament els coneixements impartits.
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
F
O
PR
37
   35   36   37   38   39