Page 39 - Memòria 2015 - CCFC
P. 39ya
un
al
at
C
e 
La factura d’octubre de 2014 es va pagar a 30 de gener, mante- s d
c
nint els 55 dies de retard acumulat respecte a la data establerta uti
pel Concert amb què s’havia acabat l’any 2014. Les factures è
ac
de novembre i desembre de 2014 no es van pagar fins al mes m
d’abril, acumulant un retard d’entre 85 i 70 dies.
ar
 F
is
A partir de la factura del mes de gener de 2015 i fins al mes de eg
l·l
setembre, es va tornar als 55 dies de retard acumulat. Nova- Co
ment, es va produir un nou retard per a la factura del mes de e 
d
juliol, que es va pagar a finals de novembre, acumulant un re- ll 
tard de 85 dies respecte a la data de pagament especificada pel se
on
Concert. Les factures d’agost i setembre es van pagar el 16 de C
desembre, acumulant un retard de 70 i 40 dies, respectivament.
5 
’1
ia
Cal recordar que des de la factura del mes de juliol del 2014 fins òr
a la del mes de desembre de 2014, ha estat possible disposar m
Me
d’una solució financera col·lectiva pels quatre Col·legis que ha 	
permès suavitzar l’efecte de l’endarreriment. A partir de la fac- Ó
CI
tura del mes de gener de 2015, hi ha Col·legis que han optat per TA
mantenir la solució financera col·lectiva i d’altres per solucions N
E
individuals, en funció dels acords i convenis amb la seva entitat ES
bancària. Des del Consell s’ha pogut fer càrrec de les despeses R
P
associades a les solucions financeres, d’acord amb la modifi- RE
cació de l’annex d’AIU del Concert signat amb el CatSalut en I 
Ó 
data 18 d’abril de 2015, però amb efectes retroactius des de la SI
factura d’abril de 2014.
ES
F
O
Actuacions
PR


Com cada dia 5 de cada mes, s’ha continuant enviant la nota 

de premsa recordant a situació d’impagament. Pel dia 5 de juny, 
però, es va dissenyar una campanya de sensibilització dirigida 

als mitjans de comunicació per arribar a la població general, 
en la qual es visualitzava la data de pagament de la prestació 

farmacèutica a les diferents Comunitats Autònomes i es va ex- 
plicar que amb la mateixa política de marges, marcada pel Mi- 

nisteri, a Catalunya es cobrava més tard.


Davant del nou retard acumulat pel pagament de la factura del 
mes de juliol, es va endegar, conjuntament amb la FEFAC, una 

campanya de sensibilització a la ciutadania des de les farmà- 
cies, consistent en l’edició impresa d’un cartell i de flyers infor- 

matius que van estar disponibles a les farmàcies a partir del 5 
de novembre.
39
   37   38   39   40   41