Page 42 - Memòria 2015 - CCFC
P. 42ya
un
al
at
C
e 
tenen per objectiu coordinar i fer el seguiment de la col·laboració s d
c
d’ambdues entitats en projectes comuns, com per exemple, la uti
participació de la SEFAC en la revisió del contingut de les guies è
ac
d’actuació farmacèutiques i en d’altres iniciatives en què s’hagi m
de comptar amb un perfil més científic.
ar
 F
is
eg
l·l
Conveni de col·laboració amb el Laboratori Sandoz.
Co
e 
d
El 15 d’abril es va signar el conveni de col·laboració entre el ll 
Consell i el laboratori Sandoz per a promoure actuacions profes- se
on
sionals en l’àmbit del programa de seguiment del pacient crònic C
complex a Catalunya (PCAF), com ara el subministrament dels 5 
dispositius d’SPD utilitzats en la prova pilot del PCAF. De fet, ’1
ia
el Conveni especifica que el seu objectiu és establir un marc òr
d’actuació per al desenvolupament d’activitats en els àmbits de m
Me
la recerca, la formació científica, l’atenció sanitària integral i in- 	
tegrada i l’educació sanitària, dirigides a la millora de la salut, Ó
CI
l’ús dels medicaments i de l’atenció al pacient crònic.
TA
N
E
Aquest conveni preveu l’establiment d’un grup de treball per a ES
la coordinació del conveni, constituït per dos representats de R
P
cadascuna de les dues entitats, de la qual en forma part la sen- RE
yora M. Pilar Gascón i el senyor Rafel Guayta en representació I 
Ó 
del Consell.
SI
ES
F
O
Conveni de col·laboració amb la Fundació Galeta.
PR


El maig de 2015 es va signar un conveni de col·laboració entre 

la Fundació Galatea, Fundació Privada, i el Consell.


La Fundació Galatea és una institució creada pel Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya amb la finalitat de promoure 

la salut i prevenir les malalties entre els professionals sanitaris 
malats així com per a prestar-los i facilitar-los la deguda assis- 

tència sanitària. Es troben representats en el seu Patronat, insti- 
tucions representatives de l’àmbit de la salut i, també, col·legis 

professionals representatius de professions sanitàries i, entre 
d’altres, des de l’any 2011, el Col·legi Oficial de Farmacèutics 

de Barcelona (COFB). Aquesta Fundació promou estudis i des- 
envolupa programes per afrontar els problemes de salut dels 

professionals sanitaris. En concret, el programa Itaca té per ob- 
jectiu promoure la salut dels professionals farmacèutics que pa- 

teixen trastorns mentals i/o dependència de l’alcohol o d’altres 
drogues inclosos els psicofàrmacs.


L’objecte del conveni signat és regular la col·laboració i parti- 
cipació de les parts per impulsar i promoure un estudi sobre la 

salut, estils de vida i condicions de treball dels farmacèutics de 
Catalunya, iniciant una línia de treball i recerca en aquest sentit. 

Es tracta d’un estudi transversal mitjançant una enques- 
ta autoadministrada via intranet dirigida als farmacèutics que42
   40   41   42   43   44