Page 43 - Memòria 2015 - CCFC
P. 43ya
un
al
at
C
e 
exerceixen la seva activitat professional en farmàcies comuni- s d
c
tàries a Catalunya, i constitueix el primer d’aquestes caracterís- uti
tiques a l’entorn europeu amb aquest col·lectiu.
è
ac
m
L’estudi ha de proporcionar informació sobre la salut, els hà- ar
 F
bits i conductes relacionades amb la salut, estils de vida, hàbits is
sanitaris inclòs el consum de medicaments, així com les condi- eg
l·l
cions de treball dels farmacèutics a Catalunya i ha de permetre Co
estudiar l’associació entre el malestar psíquic i els factors de e 
d
risc psicosocial. També ha de permetre conèixer com afecta la ll 
crisi econòmica a l’estat de salut i al malestar psíquic dels far- se
on
macèutics.
C
5 
L’enquesta va estar disponible a través de les webs col·legials ’1
ia
entre el 29 de juny i el 30 d’octubre.
òr
m
Me
	
Estudi sobre coneixements i actituds dels farmacèutics co- Ó
CI
munitaris respecte a la vacunació de grip epidèmica esta- TA
cional
N
E
ES
El Consorci d’Investigació Biomèdica d’Epidemiologia i Salut R
P
Pública (CIBERESP) i la càtedra de Medicina Preventiva i Salut RE
Pública de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barce- I 
Ó 
lona, van proposar al Consell la realització d’un estudi observa- SI
cional retrospectiu sobre el grau de coneixements i les actituds ES
F
dels farmacèutics comunitaris respecte a la passada campanya O
d’immunització enfront la grip estacional. Aquest tipus d’estudi PR

també s’ha fet amb el col·lectiu mèdic i d’infermeria.


El qüestionari es va fer on line, a través d’una plataforma que 
va estar oberta de l’1 de setembre al 30 de novembre del 2014, 

des de la qual s’hi podia accedir des de els webs dels Col·legis. 
L’explotació de les dades s’ha realitzat durant l’any 2015 i es té 

previst finalitzar l’explotació i publicar les dades l’any 2016.


A banda de l’objectiu general de l’estudi, les dades obtingudes 
també han de poder proporcionar una informació valuosa pel 

disseny de la formació continuada dels farmacèutics comunita- 
ris en immunitzacions preventives.
Conveni de Pràctiques Tutelades amb la Universitat d’Alcalà 
de Henares.


Aquest 2015 s’ha signat un conveni de col·laboració amb la 
Universitat d’Alcalà de Henares per possibilitar que alumnes 

de la Facultat de Farmàcia d’aquesta Universitat puguin fer 
l’assignatura d’estades en pràctiques tutelades en una farmàcia 

de Catalunya. Convenis amb el mateix objectiu també s’ha sig- 
nat anteriorment amb la Universitat de Granada, la Universitat 

de la Laguna i la Universitat de Santiago de Compostela.
43
   41   42   43   44   45