Page 45 - Memòria 2015 - CCFC
P. 45ya
un
al
at
C
e 
Grup de treball de requeriments funcionals de la recepta s d
c
electrònica uti
Francesc Pla è
ac
Fernando Espí
m
ar
 F
Comissió de seguiment de la cartera de serveis
is
eg
Jordi de Dalmases l·l
M.Pilar Gascón Co
e 
Rafel Guayta-Escolies
d
ll 
se
Comissió tècnica assessora de formulació magistral
on
M. Pilar Gascón C
5 
Francesc Llambí ’1
Pilar Rius
ia
òr
m
Comissió de seguiment de l’annex d’absorbents Me
	
d’Incontinència Urinària Ó
Jordi de Dalmases CI
TA
M. Pilar Gascón
N
E
ES
Comissió de farmacovigilància
R
Francisca Aranzana P
RE
Núria Casamitjana I 
Núria Bou Ó 
SI
Gemma Galofré ES
Jaumina Casanovas F
O
Pilar Rius
PR


Comissió del programa d’educació sanitària per a la gent 
gran (PESGG) 

M. Pilar Gascón 
Maria Estrada

Sílvia Cabarrocas 
Teresa Hernández 

Jordi Blanch 
Pilar RiusA banda de les comissions relacionades, s’han creat grups de tre- 

ball específics i/o puntuals per tractar altres aspectes concrets.


EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
B


Comissió assessora en l’atenció materno infantil i 

d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva 
M. Pilar Gascón


Comissió assessora sobre garantia de qualitat en la fabri- 

cació industrial de medicaments 
Jordi Comabella 

Ramon Bonet
45
   43   44   45   46   47