Page 46 - Memòria 2015 - CCFC
P. 46ya
un
al
at
C
e 
Comissió d’Informació Terapèutica
s d
c
Josep Manuel Llop
uti
è
ac
Comissió de seguiment Programa Manteniment amb m
Metadona ar
 F
Pilar Rius
is
eg
l·l
Comissió tècnica en matèria de documentació clínica co- Co
ordinada per L’Agència de qualitat i avaluació sanitàries e 
d
de Catalunya (AQUAS) ll 
Rafel Guayta-Escolies
se
on
M. Pilar Gascón (suplent)
C
5 
’1
Comissió de treball de registre de professionals sanitaris ia
de Catalunya coordinada per l’Agència de qualitat i ava- òr
m
luació sanitàries de Catalunya (AQUAS) Me
Jordi de Dalmases
	
Ó
CI
Comitè de Bioètica de Catalunya
TA
N
Palmira Jolonch
E
ES
R
Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de P
Catalunya RE
I 
Núria Casamitjana
Ó 
SI
Consell assessor de laboratoris clínics
ES
F
Lluïsa Juan
O
PR

Consell assessor sobre la prevenció d’errors de medicació
Leonor Munell


Consell assessor sobre tabaquisme de Catalunya

Mercè Barau


Consell científic assessor del pla de pandèmia de la grip 
a Catalunya 

Núria Casamitjana


Consell consultiu salut pública
M. Pilar Gascón


Consell General de Participació de l’ICS

M.Pilar Gascón


Consell de les Professions Sanitàries
Jordi de Dalmases 

Josep Aiguabella (suplent)


Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya 

Jordi de Dalmases

46
   44   45   46   47   48