Page 48 - Memòria 2015 - CCFC
P. 48ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Per altra banda, cal esmentar que també hi ha constituïdes di- m
verses comissions i grups de treball intern, entre el Consell i els ar
 F
Col·legis, per debatre i tractar les propostes i/o documents que is
es presenten en les reunions de les comissions mixtes amb el eg
l·l
CatSalut o/i amb el Departament de Salut.
Co
e 
d
ll 
Intervencions i/o assistència en Congres- se
on
sos i jornades d’interès professional
C
5 
’1
ia
Infarma 2015, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de òr
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid (Bar- m
Me
celona, del 24 al 26 de març). Participació de membres del 	
Consell en diverses taules rodones. Presentació del pòster Ó
CI
Valoración de la participación y satisfacción de la farmacia TA
en la campaña L’Arbre dels Petits Valents.
N
E
ES
Jornada sobre la incidència de la Llei 19/2014, de 29 de R
P
desembre, de la transparència, accés a la informació pú- RE
blica i bon govern. Organitzada per la Direcció General de I 
Ó 
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia SI
(Barcelona, 28 d’abril).
ES
F
O
Jornada psoriasis. Organitzada pel Departament de Salut i PR

Acció Psoriasis. (Barcelona, 19 de maig).


Desayunos socio-sanitarios de Europa Press. Conferència 
del Ministre de Sanitat, Alfonso Alonso (Madrid 15 de juny).


XXI Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica 
“El pacient protagonista de la seva història” (Barcelona, 16 

de juny).


IX Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. Organit- 
zat per la Fundación Pharmaceutical Care (Toledo, 15-17 

d’octubre). Participació de la senyora M.Pilar Gascón, com 
a ponent en la Taula rodona sobre remuneració dels serveis 

professionals farmacèutics. Presentació dels pòsters: a) 
Plataforma tecnològica para la gestión compartida de pro- 

cessos. Un elemento estructural clave en la planificación 
estratègica; b) Presencia de la farmacia y los Servicios pro- 

fesionales en el plan de salutd de Catalunya; y c) Programa 
de Educación Sanitaria a personas mayores sobre el buen 

uso de los medicaemtnos en Catalunya (PESGG). Nueva 
etapa 2014, seleccionat com a comunicació oral.


IX Congreso de Farmacéuticos de Castilla-León. Organitzat 

pel Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-León 
(Burgos 21-23 d’octubre). Participació del senyor Guayta48
   46   47   48   49   50