Page 49 - Memòria 2015 - CCFC
P. 49ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
com a ponent de la taula rodona investigació i serveis: nou m
horitzó en farmàcia comunitària i del senyor de Dalmases a ar
 F
la taula debat sobre les claus per a una farmàcia professio- is
nal i sostenible.
eg
l·l
Co
III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya e 
d
“Compartir per avançar” (Barcelona, 22 d’octubre).
ll 
se
on
XII Jornades d’Història de la Farmàcia. Organitzades per C
la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (Barcelona, 5 
27-29 de novembre).
’1
ia
òr
3era Jornada teorico-pràctica sobre la millora de m
Me
l’adherència als tractaments. Organitzada pel servei de far- 	
màcia de l’Hospital Clínic. Participació de la senyora Gas- Ó
CI
cón (Barcelona, 17 de desembre).
TA
N
E
V Jornada Pla de Salut, organitzada pel Departament de ES
Salut (Sitges, 27 de novembre).
R
P
RE
XIII Jornada de Normes de Correcta Fabricació de Medica- I 
Ó 
ments (Barcelona, 10 de desembre).
SI
ES
F
O
PR

4.6. Normativa Normativa en tràmit d’audiència pública

legal

En aquest apartat es relacionen els projectes normatius que, 

de conformitat amb el que preveuen diversos articles de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de de Catalunya, s’envien al Consell 

en tràmit d’audiència pública. En cas que el contingut del pro- 
jecte normatiu afecti als interessos del col·lectiu farmacèutic, el 

Consell prepara i presenta les al·legacions que estima oportu- 
nes.


A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant 

l’any 2015, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del 
Consell:


Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 

196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) (gener 2015).


Projecte decret de formació sanitària especialitzada a Ca- 

talunya (febrer 2015).


Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) (març 2015).

49
   47   48   49   50   51