Page 5 - Memòria 2015 - CCFC
P. 5ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
...
NY
A
T 
S
UE
Q
A

1. Aquest any...
L’any 2015 s’ha continuat treballant fermament per consolidar 
els serveis professionals a la farmàcia comunitària catalana, així 

com per impulsar iniciatives i projectes encaminats a potenciar 
el rol assistencial dels farmacèutics comunitaris.


En aquest sentit, s’ha continuat amb la prova pilot per al segui- 

ment farmacoterapèutic a pacients crònics complexos (PCAF), 
tot i les dificultats que suposa un projecte d’aquesta envergadu- 

ra en què també hi són involucrats els equips d’atenció primària 
i el CatSalut, així com la dificultat inicial de disposar d’una pla- 

taforma de registre de l’activitat.


S’han ampliat les poblacions on s’ofereixen els serveis concer- 
tats de detecció precoç de l’VIH i del cribratge de càncer de 

còlon i recte, i s’ha apostat per dissenyar una prova pilot per a 
la creació de la xarxa de farmàcies sentinelles -centrades en la 

vigilància en l’àmbit de la farmacovigilància, els medicaments 
d’abús i la vigilància sindròmica-, que s’ha posat en marxa dins 

el primer trimestre de l’any 2016 amb la idea que el 2017 la xar- 
xa s’estengui a tot el territori.


Un altre aspecte important a destacar és la realització del pri- 

mer estudi de l’entorn europeu sobre els hàbits i conductes re- 
lacionades amb la salut, estils de vida, hàbits sanitaris, inclòs 
el consum de medicaments, així com les condicions de treball 

dels farmacèutics comunitaris a Catalunya, que s’ha dut a terme 
aquest 2015 en el marc del conveni de col·laboració entre el 

Consell i la Fundació Galatea. Aquest estudi, que també s’ha fet 
al col·lectiu mèdic i d’infermeria, ha servit per valorar les neces- 

sitats d’aquests col·lectius en matèria de salut.


05
   3   4   5   6   7