Page 51 - Memòria 2015 - CCFC
P. 51ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret m
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari inte- ar
 F
gral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) (desembre is
2015).
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
Informes de l’assessoria jurídica
se
on
C
5 
Durant aquest any, l’assessoria jurídica del Consell ha elaborat i ’1
revisat diversos documents relatius a:
ia
òr
m
Revisió dels projectes normatius en fase d’audiència pública.
Me
	
Ó
Convenis de col·laboració amb altres entitats.
CI
TA
N
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració pú- E
ES
blica o com a conseqüència de polítiques que afecten al R
sector farmacèutic. Per exemple:
P
RE
I 
Informe sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, de 19 de Ó 
desembre, de transparència, accés a la informació SI
ES
pública i bon govern de Catalunya;
F
O
PR
Elaboració del Codi de conducte pels alts càrrecs del 
Consell;


Nota relativa a la implantació de la factura electròni- 

ca pel servei d’atenció farmacèutica als usuaris del 
CatSalut;


Informe sobre la Directiva 2015/720 del Parlament 

Europeu i del Consell de 29 d‘abril de 2015, per mi- 
tjà de la qual es modifica la Directiva 94/62/CE pel 

que respecta a la reducció del consum de bosses de 
plàstic lleugeres i aclarir si a partir del 2016 seria obli- 

gatori que els establiments comercials cobressin per 
les bosses de plàstic entregades i de quina manera 

aquesta normativa podria afectar a les farmàcies.


Així mateix, els assessors jurídics del Consell el continuen re- 
presentant a la Taula Lletrada de Col·legis Professionals de Ca- 

talunya. Aquest òrgan va néixer amb la vocació de facilitar un 
instrument al servei dels facultatius, amb la voluntat d’analitzar 

la normativa i jurisprudència que afecten els Col·legis. Durant 
l’any 2015, aquesta Taula Lletrada s’ha centrat en l’afectació de 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, sobre els Col·legis Profes- 

sionals.51
   49   50   51   52   53