Page 52 - Memòria 2015 - CCFC
P. 52ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Finalment, cal esmentar la contractació dels serveis de l’advocat m
Juan Rodríguez Cárcamo, del Bufet Pérez Lorca, per a la defen- ar
 F
sa del Consell en el procediment sancionador obert per la Co- is
missió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) incoat eg
l·l
contra el Consell aquest 2015 pel presumpte incompliment de Co
les seves obligacions en matèria de numeració i portabilitat re- e 
d
ferits al projecte TicFarma. Aquest mateix expedient també es ll 
va obrir a altres empreses-organitzacions per aquests mateixos se
on
motius.
C
5 
’1
ia
òr
Participació en activitats legislatives i se- m
Me
guiment d’aspectes jurídics.
	
Ó
CI
TA
N
E
Seguiment recursos jurídics
ES
R
P
Estat de situació de les dues reclamacions d’interessos de RE
demora de les factures de la prestació farmacèutica a càrrec I 
Ó 
del CatSalut, de les quals en porta la direcció lletrada el bufet SI
Tornos, assessors jurídics del Consell:
ES
F
O
a)	Primera reclamació (factures d’agost del 2011 a octu- PR

bre 2012): Aquesta reclamació segueix la seva trami- 
tació davant del Jutjat contenciós-adminsitratiu núm 

5 de Barcelona. A finals del 2015 ambdues parts han 
presentat l’escrit de conclusions i s’està a l’espera de 

dictar sentència.

b)	Segona reclamació (factures de gener a abril i de se- 

tembre a desembre de 2013 i de gener a març de 
2014): en data 27 d’octubre el Jutjat Contenciós-ad- 

ministratiu núm 15 de Barcelona va dictar sentència 
sobre aquesta segona reclamació favorable als inte- 

ressos dels farmacèutics. No obstant això, s’ha hagut 
de recalcular els interessos de demora de la factura 

dels mesos de gener i febrer a l’interès estimat pel 
jutge del 4%, quan en la reclamació s’havien calcu- 

lat d’acord amb la Llei 3/2004 de morositat. Aquest 
fet ha endarrerit l’inici dels tràmits de l’execució de la 

sentència per obligar a l’Administració que aboni la 
quantitat que resulti, que en tot cas es farà efectiva 

l’any 2016.


L’any 2014, el Tribunal Suprem va admetre a tràmit el recurs 
de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Jus- 

tícia de Catalunya, per la qual s’estimava el recurs presen- 
tat pel Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i el 

Col·legi de Veterinaris de Barcelona i s’anul·lava la convo- 
catòria de les oposicions del novembre del 2010 per obtenir
52
   50   51   52   53   54