Page 53 - Memòria 2015 - CCFC
P. 53ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
una plaça en el cos de Titulars Superiors en Salut Pública. m
Arran d’aquesta Sentència, el Departament de Salut va pu- ar
 F
blicar en el DOGC de 7 de setembre de 2015, una convoca- is
tòria de concurs de places per a veterinaris, però aquests la eg
l·l
van impugnar per no estar d’acord ni amb la data ni amb la Co
convocatòria en sí. Davant d’aquesta situació, el Consell va e 
d
acordar personar-se, a través del Col·legi de Girona, amb un ll 
recurs de reposició contra la impugnació del col·lectiu veteri- se
on
nari a la data i a la convocatòria de places.
C
5 
’1
ia
Altres aspectes jurídics
òr
m
Me
A nivell de Taula lletrada, s’ha analitzat la implicació de la Llei 	
19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés a la in- Ó
CI
formació pública i bon govern, sobre els Col·legis Professionals TA
per discernir quins apartats els són d’aplicació i les adaptacions N
E
a fer.
ES
R
P
Per altra banda, la publicació del Decret 147/2014, d’11 de no- RE
vembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment de I 
Ó 
l’aplicació de l’índex corrector dels marges de les oficines de SI
farmàcia, ha permès que farmàcies amb viabilitat econòmica ES
F
compromesa que compleixin els requeriments estipulats, pu- O
guin accedir a l’aplicació de l’esmentat factor corrector amb PR

caràcter retroactiu des de l’any 2012. De fet, durant l’any 2015 
es va regularitzar els imports corresponents a l’any 2012, 2013 i 

2014. El nombre de farmàcies afectades va ser de 26 per a l’any 
2012 (9 a Barcelona, 2 a Girona, 8 a Lleida i 7 a Tarragona), de 

36 pel 2013 (10 a Barcelona, 3 a Girona, 13 a Lleida i 10 a Tarra- 
gona) i de 39 pel 2014 (10 a Barcelona, 2 a Girona, 17 a Lleida i 

10 a Tarragona).


Pel que fa a l’aplicació corresponent a l’any 2015, la presenta- 
ció de la sol·licitud i documentació acreditativa s’ha fet durant 

el mes de juny d’aquest any, però l’import resultant es calcula 
quan ja es disposa de la facturació amb càrrec al SNS dels 12 

mesos de l’any. En el cas del CatSalut, s’ha incorporat aquest 
import a la factura de gener de de 2016. En total hi hagut 51 far- 

màcies que compleixen els requisits per a l’aplicació de l’índex 
corrector per a l’any 2015 (13 a Barcelona, 6 a Girona, 19 a Llei- 

da i 13 a Tarragona).

També cal ressaltar que aquest 2015 s’han mantingut converses 

amb els organismes competents per resoldre la problemàtica de 
la fiscalitat a aplicar a les farmàcies constituïdes com a SCP (So- 

cietat Civil Particular). Finalment, s’ha concretat amb l’Agència 
Tributària que les SCP s’han de constituir com a CB (Comuni- 

tats de Béns). Des dels Col·legis es va informar a les farmàcies 
afectades del procediment a seguir per fer efectiu aquest canvi.53
   51   52   53   54   55