Page 54 - Memòria 2015 - CCFC
P. 54ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
4.7. Reconeixement
ac
Aquest 2015 ha tingut lloc la tercera edició del Premi del Con- m
sell que s’atorga en el marc de la Reial Acadèmia de Farmàcia ar
 F
de Catalunya. Amb aquest premi es vol retre reconeixement a is
un/a farmacèutic/a de l’àmbit estatal que hagi escrit un article o eg
l·l
hagi publicat un text en defensa de la professió.
Co
e 
d
El Premi d’enguany es va concedir al senyor Antonio Torres, ll 
president de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Ca- se
on
talunya (FEFAC), en reconeixement a la seva gran contribució, C
des de la Federació Empresarial que presideix, a la potenciació 5 
del prestigi professional dels farmacèutics, a través de projec- ’1
ia
tes com “La farmàcia, el cor del barri” o “Frena el sol, frena el òr
lupus”, que són exemples clars de la seva trajectòria.
m
Me
	
En el seu discurs d’agraïment, el senyor Torres va expressar la Ó
CI
seva satisfacció pel reconeixement a la seva tasca com a presi- TA
dent de FEFAC i va agrair “el treball i col·laboració de persones i N
E
entitats que han cregut en la Federació i han treballat conjunta- ES
ment quan els projectes estaven només sobre un paper”. També R
P
va destacar “la importància d’explicar a la societat l’aportació RE
del sector i transmetre que la farmàcia és part de la solució per I 
Ó 
al sistema sanitari i per al ciutadà, que és el centre de totes les SI
decisions de l’àmbit sanitari”.
ES
F
O
L’acte de lliurament va celebrar-se en la sessió inaugural del PR

curs acadèmic 2016.
El senyor Antoni Torres, en un moment del seu discurs.

54
   52   53   54   55   56