Page 57 - Memòria 2015 - CCFC
P. 57ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
5.1. SIFARE
 F
Durant el 2015, el Departament d’eProjectes del Consell de is
eg
Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC d’ara cap enda- l·l
vant), ha dut a terme les següents tasques lligades als següents Co
e 
projectes tecnològics:
d
ll 
SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta se
on
Electrònica):
C
5 
’1
El conjunt d’infraestructures (servidors i aplicacions), que ia
connecten les 3.200 OFs de Catalunya amb els Sistemes òr
m
d’Informació del CatSalut, i que els permet accedir al servei Me
de recepta electrònica a través dels seus Programes de Gestió 	
A
(PGOF d’ara cap endavant), es coneix com SIFARE (Sistema GI
d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica).
O
OL
N
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- C
TE
tant d’aquest projecte:


Al Març del 2015 va finalitzar el desplegament de la nova 
API 5.0.0 de recepta electrònica, que els PGOFs varen co- 

mençar a desplegar al Setembre del 2014. Aquesta API in- 
cloïa les següents funcionalitats:


Dispensació de prescripció no finançada. 

Tarifació de les Fórmules Magistrals des del propi 
PGOF, amb els següents avantatges:


–	Un sistema únic, una única manera de treballar 

per totes les OFs (abans cada OF treballava amb 
el Sistema que el seu COF li proporcionava).

–	Fonamentada en la PFC (Catàleg de Produc- 
tes Farmacèutics de CatSalut), i en el concert 

CatSalut-CCFC.
–	Integrada dins del propi Programa de Gestió de 

l’OF, com la recepta electrònica.
–	Integració amb les dispensacions: si una Fórmu- 

la Magistral no es tarifa, no es pot dispensar; el 
preu de facturació de la dispensació és el preu 

de tarifació de la Fórmula Magistral; l’OF pot 
controlar si té Fórmules Magistrals tarifades però 
no dispensades.

–	Minimitzar les incidències de facturació trobats 
pel CatSalut:


1. Totes les dispensacions de Fórmules Ma- 

gistrals que arriben al fitxer RAF de factura- 
ció de CatSalut tindran la seva composició. 

2.
El preu de facturació de la dispensació es 
pot obtenir a partir de la composició de la 

Fórmula Magistral.57
   55   56   57   58   59