Page 58 - Memòria 2015 - CCFC
P. 58ya
un
al
at
C
e 
s d
La necessitat del Departament de Salut d’identificar als pa- c
cients d’altres Comunitats Autònomes, a la dispensació de uti
è
les receptes paper, va fer que des del CCFC es prioritzes- ac
sin les següents línies de treball:
m
ar
 F
1.	Fer un petit canvi, immediat, al desplegament de is
l’API 5.0.0, que permetés a les OFs informar de eg
l·l
l’identificador (CIP, CIP-AUT, CIP-SNS) dels pacients Co
d’altres Comunitats, a les seves dispensacions de e 
d
receptes paper. L’inconvenient d’aquesta prime- ll 
ra solució era que aquesta informació, introduï- se
on
da per les OFs, no es validava contra cap Sistema C
d’Informació.
5 
’1
2.	Desenvolupar una nova API (5.5.0), més petita, de ia
ràpid desplegament, que validés aquest identificador òr
m
contra els Sistemes d’Informació del Ministerio de Sa- Me
nidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) i que, a 	
A
més a més, aquestes Sistemes retornessin l’indicador GI
(TSI) del pacient.
O
OL
N
Un cop implementada la primera solució, al Febrer del C
TE
2015, es va començar a treballar en la segona, endarrerint 
la propera API (6.0.0) que tenia prevista fer el CCFC, amb 

la incorporació dels Llibres electrònics receptari i de comp- 
tabilitat d’estupefaents. Aquesta nova API 5.5.0 incloïa, 

a més a més, una millora al Servei de missatgeria entre 
professionals, per la qual, si un pacient (o alguna de les 

seves prescripcions), tenia un missatge assignat, l’OF el 
podia llegir al moment de consultar el seu Pla de Medica- 

ció. L’API 5.5.0 també incloïa uns indicadors per informar 
a les OFs si els pacients de Catalunya estaven al Registre 

D’Alzheimer o al Registre d’HFH.


Aquesta API 5.5.0 es va començar a desplegar, per part 
dels PGOFs, al Juliol del 2015, principalment a aque- 

lles OFs ubicades a zones d’estiueig, amb més pacients 
d’altres Comunitats Autònomes. Des del primer moment 

es varen identificar els següents problemes:

Trobar l’identificador dels pacients a les seves targe- 

tes sanitàries (si les portaven damunt), no era tasca 
senzilla per les OFs. De fet, alguns targetes sanitàries 

d’altres Comunitats no portaven l’identificador exigit 
pels Sistemes d’Informació del MSSSI (per exemple, 

algunes targetes d’Andalusia).
En alguns casos, a l’identificador del pacient trobat 

a la seva targeta, se li havia de treure algun dígit, per 
tal que els Sistemes d’Informació del MSSSI trobes- 

sin les dades del pacient (com per exemple, amb pa- 
cients del País Valencià o del País Basc).58
   56   57   58   59   60