Page 59 - Memòria 2015 - CCFC
P. 59ya
un
al
at
C
e 
s d
En molts dels casos, tot i trobar l’identificador su- c
posadament correcte del pacient, els Sistemes uti
è
d’Informació del MSSSI responien que no trobaven ac
les dades del pacient.
m
ar
 F
Per tots aquests casos, on els Sistemes d’Informació del is
MSSSI no trobaven les dades dels pacients, es va propo- eg
l·l
sar la dispensació amb codi d’urgència (9URG000000000), Co
com a eina de dispensació en contingència pels pacients e 
d
d’altres Comunitats.
ll 
se
on
Per tal de solucionar tots aquests problemes, des del CCFC C
es va proposar millorar la dispensació a pacients d’altres 5 
’1
Comunitats Autònomes, fent servir el NIF com a identifica- ia
dor d’aquests pacients davant els Sistemes d’Informació òr
m
del MSSSI. El NIF és quelcom que tothom porta damunt, Me
amb un identificador únic senzill de cercar, i que identifica 	
A
unívocament a una persona.
GI
O
OL
Es va començar a treballar amb el CatSalut i els PGOFs N
per desenvolupar aquesta solució, de cara al seu desple- C
TE
gament al 2016.


Durant el 2015 s’ha començat a dissenyar la nova pla- 
taforma de servidors que donaran suport a la recepta 

electrònica, i al nou Portal de Serveis. La plataforma ac- 
tual es va muntar al 2009, i consta de 7 servidors, els 

quals connecten les 3.200 OFs de Catalunya amb els 
Sistemes d’Informació del CatSalut, rebent fins a 70 pe- 

ticions per segon, en períodes de màxima activitat (de 
11:00 a 13:00 del matí). La nova plataforma, a muntar 

al 2016, constarà exclusivament de dos servidors, però 
tres vegades més potents que els servidors actuals, do- 

nant més prestacions amb un menor nombre de servi- 
dors.


Continuació de la negociació de renovació de contracte 

amb HP per la solució integral de la recepta electrònica, 
que inclou la gestió, administració i monitorització de les 
infraestructures de SIFARE, i l’evolució i manteniment de 

les aplicacions de recepta electrònica, així com de la WEB 
d’administració de SIFARE.


Suport de nivell 3 a les incidències de recepta electrònica 

de les OFs o dels PGOFs, que no poden ser resoltes pels 
nivells 1 i 2 del CGO, i escalat als diferents proveïdors, o al 

CatSalut si escau.


Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al 
Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de 

Recepta Electrònica.

59
   57   58   59   60   61