Page 6 - Memòria 2015 - CCFC
P. 6ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
També cal destacar els esforços que des de fa anys realitza el ...
Consell en el desenvolupament tecnològic, tan per garantir el NY
A
funcionament de la recepta electrònica com en la posada en T 
marxa del portal que ha d’ajudar a la gestió i implantació dels S
UE
nous serveis professionals; en aquest sentit, el del Programa Q
de Manteniment amb Metadona, és el primer servei que estarà A

operatiu al Portal a partir de l’any vinent. Així mateix, també es 
continua desenvolupant eines per a l’explotació de les dades 

registrades en els sistemes d’informació. A més, aquest 2015 
s’ha plantejat un canvi de model de gestió dels e-projectes, con- 

sistent en la internalització i en la integració de nous recursos 
humans en la plantilla del Consell, que permetran tenir un major 

control d’aquests projectes; el canvi de model es farà realitat a 
partir del 2016.


Per altra banda, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de des- 

embre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, aquest 2015 el Consell ha aprovat el Codi de Conducta 

dels alts càrrecs d’aquesta corporació, i per tant, els membres 
del Consell es comprometen a donar compliment als principis 

d’actuació que s’hi estableixen.


Pel que fa a la revisió de normativa en fase d’audiència pública 
o a la participació en l’elaboració de projectes normatius, cal es- 

mentar que enguany s’ha registrat una disminució de l’activitat 
en aquests àmbits, possiblement atribuïble als processos elec- 

torals, tant del Govern català com de l’Estat Espanyol.


Finalment, comentar que, un any més, ha estat notícia la con- 
tinuïtat en el retard del pagament de les factures del CatSalut.
6
   4   5   6   7   8