Page 60 - Memòria 2015 - CCFC
P. 60ya
un
al
at
C
e 
s d
Anàlisi tècnic mensual de les conclusions preses pel Grup c
de Treball d’Indicadors de Recepta Electrònica, en quant a uti
è
implantació, eficiència, i qualitat del Servei.
ac
m
ar
Participació al Grup de Treball de Continuïtat del Servei  F
de SIFARE, composat pels responsables tecnològics del is
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, membres eg
l·l
de ORACLE ACS, experts en la tecnologia en la qual es Co
fonamenta la plataforma de SIFARE, i membres d’HP, res- e 
d
ponsables de l’explotació, administració, i monitorització ll 
d’aquesta plataforma. Aquest Grup es reuneix l’últim Di- se
on
vendres de cada mes, i té com objectiu bàsic dur a ter- C
me tasques proactives a la Plataforma de SIFARE, per tal 5 
’1
d’optimitzar el rendiment del Servei de Recepta Electrò- ia
nica, i tractar d’evitar possibles incidències o minimitzar òr
m
el seu impacte. El Grup també tracta de definir tecnològi- Me
cament els nous Projectes que puguin sortir al voltant de 	
A
la Plataforma de SIFARE, sempre i quan aquests estiguin GI
sota el paraigües dels productes ORACLE, garantint que O
OL
aquests nous Projectes treuen el màxim profit d’aquests N
productes, i es defineixen sota els estàndards recomanats C
TE
pel fabricant.


Participació al Comitè de Seguiment de Recepta Electrò- 
nica. Aquest Comitè, format pels responsables funcionals 

i tecnològics del Servei per part del CatSalut, dels seus 
Serveis Territorials, d’algunes de les seves Entitats Proveï- 

dores, del CTiTI, i del Consell de Col·legis Farmacèutics 
de Catalunya, es reuneix un cop al mes, amb l’objectiu de 

garantir la qualitat del Servei des d’un punt de vista tàctic 
(seguiment de les dates objectiu del Pla de Sistemes, ...)


Participació al Comitè de Direcció de Recepta Electrònica, 

confeccionant l’informe tecnològic resum de l’activitat de 
SIFARE del període de la reunió. Aquest Comitè, format 

pels Directors del Servei per part del CatSalut, del Departa- 
ment de Salut, d’algunes de les seves Entitats Proveïdores, 

i d’altres Entitats (com CTiTI o l’Agència de Qualitat i Ava- 
luació Sanitàries de Catalunya), es reuneix trimestralment, 
amb l’objectiu de garantir la qualitat del Servei des d’un 

punt de vista estratègic (aprovació del Pla de Sistemes, ...)
5.2. XCCFC
XCCFC (Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya):


La Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya (XC- 
CFC d’ara cap endavant) connecta, des del 2006, les 3.200 

OFs de Catalunya amb SIFARE (i SIFARE amb els Sistemes 
d’Informació del CatSalut), per tal d’accedir al servei de recepta 

electrònica. XCCFC és una xarxa privada i segura, similar a la

60
   58   59   60   61   62