Page 61 - Memòria 2015 - CCFC
P. 61ya
un
al
at
C
e 
s d
utilitzada per les entitats bancàries, donat que per ella circulen c
les dades de salut dels pacients. XCCFC és l’eina que permet uti
è
a les OFs treballar en xarxa, i rebre altres serveis al marge de la ac
recepta electrònica amb avantatges més profitoses, com ara els m
ar
serveis de TicFarma (serveis de telefonia fixa, mòbil, i dades), o  F
els serveis oferts pel nou Portal de Serveis.
is
eg
l·l
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- Co
tant d’aquest projecte:
e 
d
ll 
Després de dos anys de treball amb Telefónica, per tractar se
on
d’obtenir les millors condicions per les OFs pel que fa a la C
XCCFC, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya 5 
’1
va prendre la decisió, al 2015, d’obrir la possibilitat de ges- ia
tió de la XCCFC a altres proveïdors de telecomunicacions, òr
m
com ara BT i Vodafone.
Me
	
A
Durant tot el 2015 s’està treballant amb Telefónica, Voda- GI
fone, i BT, de cara a tancar les condiciones més favorables O
OL
per les OFs pel que fa a la XCCFC, i començar la seva N
migració al 2016.
C
TE

Seguiment del nou Servei de Sortida Segura a Internet per 

les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya, per tal de 
detectar incidències proactivament, i detecció de patrons 

de virus a les OFs de Catalunya.


Continuació del pilotatge de nova connectivitat per les OFs 
de Catalunya, fonamentada en el servei VPN-IP de Telefó- 

nica, enlloc del servei NETLAN actual. Aquest nou servei 
és compatible amb més tecnologies d’accés que l’ADSL 

i XDSI del NETLAN, permetent accessos a la Xarxa amb 
FTTH, 3G, o ADSL amb menys prerequisits que l’ADSL 

NETLAN. Aquest pilotatge es va començar a posar en mar- 
xa amb aquelles OFs que pitjor connectivitat tenien, sent 

l’objectiu treure conclusions i punts de millora de cara a la 
planificació de la posada en marxa del servei per totes les 

OFs de Catalunya.

Revisió de les possibilitats de millora tecnològica d’aquelles 

Oficines de Farmàcia que es connecten a la Xarxa amb 
tecnologia ADSL i backup XDSI, i planificació, execució, i 

seguiment, d’aquelles migracions que són possibles.


Suport de nivell 3 a les incidències de connectivitat de les 
OFs que no poden ser resoltes pels nivells 1 i 2 del CGO, 

o d’aquelles que superaven els SLAs acordats amb Tele- 
fónica per la resolució d’incidències, i que requerien d’un 

procediment escalat amb Telefónica.
61
   59   60   61   62   63