Page 62 - Memòria 2015 - CCFC
P. 62ya
un
al
at
C
e 
5.3. CGO
CGO (Centre de gestió d’operacions):
s d
c
uti
El Centre de Gestió d’Operacions (CGO d’ara cap endavant) è
ac
proporciona el servei d’atenció a l’usuari (CAU) pels casos de m
dubtes o incidències per part de les OFs amb algun dels projec- ar
 F
tes liderats pel CCFC, així com la monitorització de la XCCFC, is
entre d’altres serveis.
eg
l·l
Co
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- e 
d
tant d’aquest projecte:
ll 
se
on
Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO, clas- C
sificades per dubtes i incidències, i anàlisi dels temps de 5 
’1
resolució, per tractar de trobar punts de millora als serveis.
ia
òr
m
Manteniment de l’eina NAGIOS, com a eina bàsica de Mo- Me
nitorització de tota la Xarxa Farmacèutica de Catalunya, 	
A
extrem a extrem, des de cada Oficina de Farmàcia, fins al GI
node final d’entrada al XCAT (Xarxa de Comunicacions de O
OL
la Generalitat de Catalunya), passant pels nodes centrals N
de la Xarxa.
C
TE

Manteniment de l’eina ORACLE Grid Control, com a eina 

bàsica de Monitorització de tota la Plataforma de SIFARE: 
middleware, base de dades, Servidors (CPU, memòria, ...), 
etc. Es va afegir, a les pantalles de monitorització, el nou 

Servidor incorporat amb motiu de la implantació de la taxa 
de l’Euro per Recepta. La visibilitat d’aquesta eina des del 

CCFC, juntament amb la de l’Eina de Monitorització de la 
Xarxa ubicada al CGO (Centre de Gestió d’Operacions), 

dona una visió global de totes les Infraestructures del Ser- 
vei de Recepta Electrònica als responsables tecnològics 

del CCFC.


Generació, revisió, i comprovació de les factures als COFs 
pels costos de la XCCFC de les seves OFs.


Seguiment amb el CGO i Telefónica dels SLAs (acords de 

nivell de servei) de la XCCFC, i càlcul anual de les devolu- 
cions a les OFs per l’incompliment d’aquests SLAs.

5.4. TicFarma
Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis de Valor Afegit, 

per les Oficines de Farmàcia de Catalunya (TicFarma).


Sota el paraigües de TicFarma, i gràcies a la força que propor- 
ciona la Xarxa d’OFs de Catalunya, el CCFC ofereix, des del 

2011, serveis de telefonia fixa, telefonia mòbil, i accessos a In- 
ternet, amb unes condicions molt avantatjoses per les OFs de 

Catalunya.


Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 
tant d’aquest projecte:

62
   60   61   62   63   64