Page 63 - Memòria 2015 - CCFC
P. 63ya
un
al
at
C
e 
s d
A principis del 2015, el CCFC proporcionava els serveis c
de TicFarma a 956 OFs (amb un total de 1.266 línies fixes uti
è
i ADSLs, i 2.231 línies mòbils). A la fi del 2015, els serveis ac
s’oferien a 967 OFs (amb un total de 2.222 línies fixes i m
ar
ADSLs, i 2.314 línies mòbils).
 F
is
Durant el 2015, el CCFC ha continuat negociant amb Te- eg
l·l
lefónica i Vodafone, el nou contracte de serveis TicFarma, Co
que oferissin a les OFs les millors condicions del mercat en e 
d
telefonia mòbil, fixa, i serveis de dades, de cara a la seva ll 
implantació al 2016.
se
on
C
Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO (Cen- 5 
’1
tre de Gestió d’Operacions) de TicFarma. El CGO és la ia
peça clau del Model de Suport de TicFarma, donat que in- òr
m
corpora el CAU (Centre d’Atenció de l’Usuari) de TicFarma, Me
on es canalitzen totes les peticions i totes les incidències 	
A
que les Oficines de Farmàcia puguin tenir amb els Serveis GI
de TicFarma. A més a més, el CGO ofereix tota una sèrie O
OL
de Serveis proactius, com ara la refacturació als COFs i a N
les Oficines de Farmàcia de tots els costos lligats a TicFar- C
TE
ma.


Suport de nivell 3 als dubtes de contractació o de qualse- 
vol altre tipus, que no podien ser resolts pels nivells 1 i 2, 

proporcionats pel CGO.


Gestió amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV) de les despeses associades als Serveis.


Seguiment i control del procés de refacturació dels serveis 

TicFarma als COFs i OFs.
5.5. Sistemes 
Portal de Serveis
d’Informació

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va iniciar al 
2013 un procés de reorganització i optimització dels seus pro- interns
cessos, amb objectius d’estalvi econòmic, millora de la qualitat 

dels serveis, i alineament amb el nou Model de Farmàcia Comu- 
nitària. Al conjunt de Sistemes, Processos, i Serveis, suportats 

sobre noves infraestructures, que conformen aquest nou Mo- 
del de Serveis del CCFC, se li va anomenar SIFADATA (Sistema 

d’Informació de Gestió de les Dades), sent el nou Portal de Ser- 
veis el seu eix vertebral, i la porta d’accés per les OFs als nous 

serveis oferts pel CCFC (servei de recepta electrònica, serveis 
professionals, i serveis tecnològics – TicFarma).


Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 

tant d’aquest projecte:

63
   61   62   63   64   65