Page 66 - Memòria 2015 - CCFC
P. 66ya
un
al
at
C
e 
s d
Estabilització de l’eina que replica aquestes dades, entre c
l’origen (SIFARE) i el destí (SIFADATA).
uti
è
ac
Desenvolupament al Portal de Serveis de l’accés a l’eina m
ar
de Business Intelligence, pels usuaris dels COFs
 F
is
Desenvolupament de la nova àrea d’explotació, dins de eg
l·l
l’eina de Business Intelligence, associada a l’explotació de Co
les dades associades a la facturació a càrrec del CatSa- e 
d
lut. Un cop des del Portal de Serveis els COFs executin ll 
els processos de facturació a la fi de cada mes, els COFs se
on
podran generar quadres de comandament amb el resultat C
d’aquestes processos, per tal de fer un seguiment i pos- 5 
’1
sibles estudis de les dades de la facturació de les OFs a ia
càrrec del CatSalut.
òr
m
Me
Formació als COFs de les dos àrees d’explotació creades 	
A
dins de l’eina de Business Intelligence (àrea de dispensa- GI
ció, i àrea de facturació), i posada en marxa d’aquesta eina O
OL
pels usuaris dels COFs.
N
C
TE


5.9. SIFARE i 
Gestió tecnològica de les infraestructures de SIFARE 
SIFADATA
i SIFADATA


Tots els serveis que envolten al nou Portal de Serveis (gestió 

d’usuaris de recepta electrònica, llistat de dispensacions de 
recepta electrònica, gestió electrònica de PMM, gestió dels 

serveis TicFarma, facturació a càrrec del CatSalut, Business 
Intelligence, etc.) es sustenten sobre una nova infraestructura 

del CCFC, creada al 2013, la qual es troba integrada dins de 
la infraestructura del servei de recepta electrònica existent des 

del 2005. És una arquitectura complexa, multidisciplinar, i mul- 
tiproveïdor, que requereix d’una molt bona gestió tecnològica 

per part del CCFC, per garantir la qualitat dels serveis que pro- 
porciona als seus usuaris (COFs, OF, PGOFs, CatSalut, Depar- 

tament de Salut).

Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 

tant d’aquest projecte:


Disseny de la nova plataforma de servidors que sustentarà 
el servei de recepta electrònica i el nou Portal de Serveis. 

La plataforma actual, muntada al 2010, consta d’un total 
de 7 servidors (per l’entorn de producció), i 2 (per l’entorn 

de preproducció). La nova plataforma, fonamentada en 
servidors tres cops més potents que els actuals, constarà 

d’únicament dos servidors, amb virtualització, amb la con- 
seqüent reducció d’energia i costos. Aquest projecte, li- 

derat pel CCFC, on participen Oracle, Boot Systems, i HP, 
consisteix en fer una reenginyeria dels sistemes actuals, i 

un procés de transformació per convertir els 7+2 servidors 
físics en les corresponents zones virtualitzades. S’espera 

posar en producció aquesta nova plataforma a partir del 
2016.


66
   64   65   66   67   68