Page 68 - Memòria 2015 - CCFC
P. 68ya
un
al
at
C
e 
s d
Continuació del projecte de possible connexió dels servi- c
dors frontals de SIFARE contra la base de dades de SIFA- uti
è
DATA, cas de caiguda de la base de dades de SIFARE a la ac
qual aquests servidors estan connectats.
m
ar
 F
Continuació del projecte de migració de les dades històri- is
ques de recepta electrònica, ubicades a la base de dades eg
l·l
de SIFARE cap a les noves bases de dades ubicades a Co
SIFADATA, amb l’objectiu de reduir els costos associats e 
d
al seu emmagatzematge (els servidors de SIFADATA tenen ll 
cabines de discos pròpies, mentre que els de SIFARE són se
on
llogades).
C
5 
’1
ia
òr
5.11.Sistemes m
Al marge de tots els projectes tecnològics lligats a serveis a Me
d’Informació
COFs, OFs, PGOFs, CatSalut, i Departament de Salut, que hem 	
A
detallat als anteriors punts, des del Departament d’eProjectes del GI
CCFC també es gestionen i implanten els sistemes d’informació interns
O
OL
interns necessaris per la feina diària de la plantilla del CCFC, o N
dels seus Consellers.
C
TE

Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 

tant d’aquests projectes:


Evolució, manteniment, i suport del projecte eConsell, con- 
sistent en dotar als Membres del Consell de les infraes- 

tructures necessàries per tal que puguin treballar dins d’un 
àmbit de xarxa col·laborativa, compartint documents i apli- 

cacions, amb un model d’alta seguretat, fent desaparèixer 
el paper, amb el corresponent estalvi de costos i increment 

de la productivitat.


Manteniment de les infraestructures internes del CCFC 
(servidors, comunicacions, correus, dominis, WEB pública 

del CCFC, telefonia, etc.), i suport tecnològic als treballa- 
dors del CCFC.


Disseny del Projecte de Reorganització interna del Depar- 
tament d’eProjectes, de cara a la internalització dels ser- 

veis de desenvolupament d’aplicacions. Tal i com es pot 
veure als punts anteriors, els membres del Departament 

d’eProjectes tenen una alta dedicació a la gestió funcio- 
nal d’aplicacions. Des del 2005, tot el desenvolupament 

d’aquestes aplicacions està externalitzat a diferents em- 
preses (HP, AvantTIC, Oracle). Amb l’objectiu de millorar 

la qualitat d’aquestes aplicacions, d’obtenir un major ren- 
diment, control i agilitat dels desenvolupaments, de re- 

duir costos, i de tenir una major flexibilitat a l’hora d’afegir 
possibles recursos humans, al 2015 s’ha dissenyat aquest 

procés de reorganització del Departament d’eProjectes, de 
cara a la seva execució durant el 2016.
68
   66   67   68   69   70