Page 69 - Memòria 2015 - CCFC
P. 69
Responsabilitat

6. 

“Responsabilitat Social Corporativa: com- 
promís de l’organització envers les necessi- 

tats dels seus grups d’interès en els diferents 

àmbits, per mitjà d’una implicació voluntària 
i solidària”69
   67   68   69   70   71