Page 70 - Memòria 2015 - CCFC
P. 70ya
un
al
at
C
e 
s d
La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anome- c
nada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el com- uti
è
promís de l’organització envers les necessitats dels seus grups ac
d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi am- m
ar
bient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparèn-  F
cia), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del is
que estableix la legislació vigent.
eg
l·l
Co
En aquest sentit, i com en anys anteriors, s’han seguit col·laborant e 
d
amb Farmamundi, la Fundació Privada Abadia de Montserrat, ll 
2025 i amb la Fundació de la Concòrdia Farmacèutica.
se
on
C
Pel que fa a la campanya l’Arbre dels petits valents, duta a ter- 5 
’1
me l’any passat, enguany s’ha realitzat una actuació comple- ia
mentària per conèixer el grau de satisfacció dels farmacèutics òr
m
en aquesta campanya i la conveniència de fer col·laboracions Me
similars.
	
AT
T
LI
BI
A
Campanya l’Arbre dels petits valents
NS
O
P
La campanya l’Arbre dels petits valents, realitzada entre octubre ES
R
de 2014 i gener 2015, va tenir per objectiu la captació de fons 
econòmics per a finalitzar la construcció del nou hospital de dia 

del complex hospitalari materno-infantil de Sant Joan de déu, 
que es va inaugurar el juny del 2015. La campanya va consistir 

en la venda de caixetes de caramels, sense sucre ni gluten, ex- 
pressament dissenyades i concebudes per aquesta campanya, 

que els usuaris podien adquirir a les farmàcies que voluntària- 
ment varen participar al preu de 2,5 €/caixa (iva inclòs). Aquest 

import es va destinar íntegrament a la captació de fons, de ma- 
nera que ni la farmàcia ni el magatzem de distribució van re- 

bre cap compensació econòmica per la seva participació. En la 
campanya van participar 2.961 farmàcies (95% de les farmàcies 

catalanes), es van vendre 129.880 caixetes i es van recaptar 
324.700 €.


Un cop acabada la Campanya, es va dissenyar una enquesta 
anònima per estimar el grau de satisfacció dels farmacèutics 

participants, amb la finalitat de valorar posteriorment la conve- 
niència de realitzar actuacions similars.


L’enquesta es va realitzar durant un mes mitjançant la plata- 

forma on line “Encuesta fácil”, i va ser accessible a través dels 
webs dels quatre Col·legis.

70
   68   69   70   71   72