Page 77 - Memòria 2015 - CCFC
P. 77ya
un
al
y
un
al
at
 C
de
s 
ic
ut
Ingressos 2015
cè
a
m
ar
s F
gi
Pressupost Realitat diferència e
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
ol·l
C
ACTIVITAT ORDINÀRIA
e 
 d
ell
QUOTES COL·LEGIALS	551.316,00	567.410,70	16.094,70
s
on
Quotes Barcelona	437.520,00	447.402,00	9.882,00
C
Quotes Girona
44.568,00
48.628,00
4.060,00
5 
a’1
Quotes Lleida
26.964,00
27.467,70
503,70
ri
Quotes Tarragona
42.264,00
43.913,00
1.649,00
mò
e
M
ALTRES INGRESSOS	16.250,00	16.250,00
	
14
Programa PESGG	5.000,00	5.000,00
20
Patrocini Almirall - Guia Dermo
11.250,00
11.250,00
T 
S
O
INGRESSOS FINANCERS	400,00	54,04	-345,96
UP
S
Interessos c/c Administració	400,00	54,04	-345,96
ES
R
P
PROCEDIMENT RECLAMACIÓ INTERESSOS	160.383,45	160.383,45
T 
Recl. interessos de demora (2013)
25.733,45
25.733,45
EN
M
Recl. interessos de demora (complerta 2013)
134.650,00
134.650,00
A
C
AN
INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.	15.490,51	15.490,51
T
Ingressos Exepcionals	15.490,51	15.490,51


TOTAL INGRESSOS	712.099,45	759.588,70	47.489,25


SERVEIS DE PROJECTES O.F.


PLA SOSTENIBILITAT SISTEMA R.E.	646.137,48	646.137,48

Barcelona
467.099,70
467.099,70
Girona
70.629,58
70.629,58

Lleida	40.037,12	40.037,12
Tarragona	68.371,08	68.371,08


SERVEI REFACTURACIÓ CAU	412.000,00	412.000,00

Barcelona
297.839,21
297.839,21
Girona
45.035,91
45.035,91

LLeida	25.529,08	25.529,08
Tarragona	43.595,81	43.595,81


SERVEIS TICFARMA	1.141.303,97	1.389.399,61	248.095,64

Telefonia Fixa i ADSL	842.670,49	968.932,28	126.261,79
Telefonia
Mòbil
496.142,75
634.657,33
138.514,58

-197.509,27
-214.190,00
-16.680,73
Subvenció a la Xarxa77
   75   76   77   78   79