Page 78 - Memòria 2015 - CCFC
P. 78ya
un
al
y
un
al
at
 C
de
s 
ic
ut
Ingressos 2015 cè
(continuació)
a
m
ar
s F
gi
Pressupost Realitat diferència e
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
ol·l
C
SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ	4.556.000,00	5.353.664,46	797.664,46
e 
 d
Annex AIU’s clàusula 3.7 (AIU 18/03/15) -
684.061,96
684.061,96
ell
(nov i des 2014) s
Annex AIU’s clàusula 3.7 (AIU 18/03/15)	4.056.000,00	4.169.602,50	113.602,50 on
C
(gener-des 2015) 5 
Acord CatSalut utilització Nov.Tecno.	500.000,00	500.000,00	- a’1
I altres AIU
ri
mò
e
TOTAL INGRÉS SERVEIS DE PROJECTES O.F.	6.755.441,45	7.801.201,55	1.045.760,10
M
	
14
XARXA DE COMUNICACIONS
20
T 
S
O
REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA	2.727.372,00	3.271.658,65	544.286,65
UP
Connexió OF
2.688.000,00
3.271.658,65
-
S
ES
Trucades fora de Tarifa Plana de les OF
39.372,00
-
R
P
T 
TOTAL INGRÉS XARXA DE COMUNICACIONS	2.727.372,00	3.271.658,65	544.286,65
EN
M
A
C
AN
TOTAL INGRESSOS CONSELL	10.475.506,77	13.140.410,62	2.664.903,85
T
78
   76   77   78   79   80