Page 79 - Memòria 2015 - CCFC
P. 79ya
un
al
y
un
al
at
 C
de
s 
ic
Despeses i inversions 2015
ut
cè
a
m
ar
s F
gi
Pressupost Realitat diferència e
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
ol·l
C
ACTIVITAT ORDINÀRIA
e 
 d
ell
JUNTA DEL CONSELL	165.535,80	151.330,83	-14.204,97
s
on
Assignació President Consell
19.003,56
19.003,56
0,00
C
Assignació Secretària Consell	40.857,48	40.857,48	0,00 5 
a’1
Assignació dedicació Projecte R.E.	14.174,76	14.174,76	0,00
ri
Reunions juntes del Consell
73.500,00
64.051,17
-9.448,83
mò
e
Atencions corporatives
18.000,00
13.243,86
-4.756,14
M
	
14
COMISSIONS TÈCNIQUES	62.000,00	45.159,35	-16.840,65
20
Dietes i Comissions	62.000,00	45.159,35	-16.840,65
T 
S
O
MANTENIMENT LOCAL	10.117,08	15.154,24	5.037,16
UP
S
Reparacions i conservació	950,00	5.497,24	4.547,24
ES
Servei de Neteja
2.950,00
2.915,29
-34,71
R
P
Manteniment Sistema Seguretat	640,00	596,81	-43,19 T 
Assegurança 585,84	611,18	25,34
EN
M
Llum 3.100,00
3.568,62
468,62
A
Escala 1.491,24
1.557,72
66,48
C
AN
Aigua 400,00
407,38
7,38
T


SERVEIS PROFESSIONALS	199.133,45	206.922,25	7.788,80
Advocats i Assessories	38.000,00	45.793,58	7.793,58

Reclamació interessos de demora ( 2013)	25.733,45
25.733,45
0,00
Reclamació interessos de demora complerta (2013)134.650,00	134.650,00	0,00 

SP Activa (Riscos Laborals)	750,00	745,22	-4,78


COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS	15.450,00	12.523,70	-2.926,30
Comunicació i Publicacions
15.450,00
9.296,62
-6.153,38

Campanya impagaments OCT.15
6.447,00
6.447,00
Campanya Tabac 2015
3.887,03
3.887,03

Programa PESGG
918,00
918,00


DESPESES ADMINISTRATIVES	14.652,00	12.614,02	-2.037,98
Fotocòpies
1.500,00
1.768,59
268,59

Material d’Oficina
1.400,00
503,63
-896,37
Material Informàtic	1.400,00	871,84	-528,16

Distribució Postal
40,00
57,12
17,12
Missatgers
6.500,00
6.683,42
183,42

Programes Informàtics
1.300,00
659,00
-641,00
Serveis bancaris	12,00	12,95	0,95 

Altres despeses (consumibles cafetera,dominis, varis)2.500,00	2.057,47	-442,5379
   77   78   79   80   81