Page 80 - Memòria 2015 - CCFC
P. 80ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses i inversions 2015  F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost Realitat diferència ll 
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
se
on
C
DESPESES PERSONAL	416.647,31	413.709,35	-2.937,96
5 
Despeses de Personal
340.133,16
334.951,11
-5.182,05
’1
ia
Seguretat Social Empresa
68.000,00
67.138,74
-861,26
òr
Formació personal
8.514,15
11.619,50
3.105,35
m
Me
	
SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS	18.690,12	19.690,12	1.000,00
14
0
Subvenció Jornades Farmàcia Clínica	4.100,00	4.100,00	0,00
 2
Concòrdia Farmacèutica
6.010,12
6.010,12
0,00
ST
O
Fundació Pharmaceutical	80,00	80,00	0,00 UP
Reial Academia de Farmàcia	3.300,00	4.300,00	1.000,00
S
Conveni Abadia de Montserrat	1.200,00	1.200,00	0,00
S
RE
Patronat Fundació ACMiCiB
3.000,00
3.000,00
0,00
P
Congrés Medicaments Orfés
1.000,00
1.000,00
0,00
T 
N
i Malalties rares - Fundació Mehuer
ME
A
C
TRIBUTS	15.779,71	16.229,42	449,71
N
2.681,10
171,10
IBI 2.510,00
TA

Taxa Ambiental Gestió Residus Municipals	270,00	257,52	-12,48
IAE 2.999,71	2.999,71	0,00

Ajust IVA
10.000,00
10.291,09
291,09


DESPESES FINANCERES	4.481,31	4.925,59	444,28

Interessos préstec RE
608,00
605,28
-2,72
Interessos pòlissa	226,30	495,00	268,70

Despeses Financeres c/c Admo	150,00	90,00	-60,00
Despese Financeres La Caixa
12,00
12,00
Despeses Financeres Cc/c pòlissa
3.497,01
3.723,31
226,30


0,00	1.823,67	1.823,67
DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.	


TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA	1.483.685,20	2.421.074,93	937.389,73

80
   78   79   80   81   82