Page 82 - Memòria 2015 - CCFC
P. 82ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses i inversions 2015  F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost Realitat diferència ll 
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
se
on
C
PROJECTE FACTURACIÓ CATSALUT	55.928,25	9.327,00	-46.601,25
5 
HP: manteniment (Correctiu)
23.969,25
-23.969,25
’1
ia
HP: Inversió (Evolutiu)
31.959,00
9.327,00
-22.632,00
òr
m
117.772,14	133.675,39	15.903,25
Me
PROJECTE BI		
ORACLE: manteniment (llicències GG+BI)	27.135,00	39.925,80	12.790,80
14
ORACLE: manteniment (correctiu GG)
44.877,14
44.877,14
0,00
0
 2
AVANTTIC: manteniment (Correctiu BI)	9.152,00	3.606,90	-5.545,10 ST
AVANTTIC: inversió (Evolutiu BI)	36.608,00	45.265,55	8.657,55
O
UP
S
TICFARMA	942.258,74	1.114.615,93	172.357,19
S
RE
Telefonia Fixa i ADSL
453.170,27
539.871,70
86.701,43
P
Telefonia Mòbil
408.482,71
485.874,16
77.391,45
T 
N
Sayós & Carrera TicFarma	126.801,00	162.240,98	35.439,98 ME
Rappel 8%	-68.932,24	-82.059,67	-13.127,43
A
C
Despeses CMT
1.737,00
-1.737,00
N
MartekingRed: Campanyes Comercials
15.000,00
-15.000,00
TA

Assessorament Legal (Minuta Pérez Llorca ?)
6.000,00
8.688,76
2.688,76


SUBVENCIONS ATORGADES	4.056.000,00	5.401.067,07	1.345.067,07
1.231.464,57
1.231.464,57
Subvenció Annex AIU clàusula 3.7 

(AIU 18/03/15). interessos endarreriment fra.nov-des 2014
4.169.602,50
113.602,50
Subvenció Annex AIU’s clàusula 3.7	4.056.000,00 

(AIU 18/03/15) gener-des 2015


TOTAL DESPESES SERVEIS DE PROJECT. O.F.	6.670.290,32	8.445.227,25	1.774.936,93

82
   80   81   82   83   84