Page 83 - Memòria 2015 - CCFC
P. 83ya
n
lu
ta
Ca
e 
 d
cs
ti
èu
ac
m
ar
Despeses i inversions 2015 F
(continuació)
is 
eg
·l
ol
 C
de
Pressupost Realitat diferència ll 
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
se
n
XARXA DE COMUNICACIONS
Co
5 
1
ia’
SERVEIS TELEFONIA	2.545.735,80	2.913.669,82	367.934,02
òr
Connexió OF
2.419.200,00
2.839.490,49
420.290,49
m
Me
Trucades fora Tarifa Plana O.F.	39.372,00	-39.372,00
	
Servei d’Internet	81.163,80	80.760,00	-403,80 4
01
Regularització previsió exercici
2
SLA’s Serveis Xarxa 2015	-11.230,67 ST 
O
Assessorament Legal	6.000,00	4.650,00	-1.350,00
P
SU
S
TOTAL DESPESES XARXA DE COMUNICAC.	2.545.735,80	2.913.669,82	367.934,02
E
PR
T 
DEVOLUCIÓ DE PRESTECS	56.400,00	56.414,92	14,92
N
E
AM
C
N
TOTAL DESPESES CONSELL	10.194.912,90	12.323.419,48	2.128.506,58
TA

DIFE. INGRESSOS - DEPESES	-490.970,58

83
   81   82   83   84   85