Page 9 - Memòria 2015 - CCFC
P. 9ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CONSELL
l·l
Co
e 
Les activitats pròpies del Consell giren bàsicament entorn a la re- d
ll 
presentació dels interessos generals de la professió farmacèutica se
davant de l’administració autonòmica i això implica que esdevingui on
C
l’interlocutor per aquells projectes que abasten al conjunt de Cata- 5 
lunya.
’1
ia
òr
En aquest sentit, el Consell és l’encarregat de dur a terme la negocia- m
ció del Concert d’Atenció farmacèutica amb el CatSalut, així com dels Me
	
projectes que en deriven i que tenen una dimensió més enllà del propi L
Concert: el projecte de la recepta electrònica i la posada en marxa EL
S
de la cartera de serveis des de l’oficina de farmàcia. Així mateix, el ON
Consell també té una participació activa en el procés d’elaboració i C
L 
modificació de les disposicions legals autonòmiques que afecten al E
col·lectiu i el representa en les diverses comissions o consells asses- 

sors en què es demana la seva participació.


Per altra banda, cal destacar que des del Consell es marquen i es pla- 
nifiquen les directrius comunes i es fa una tasca de coordinació entre 

els quatre Col·legis, mentre que els Col·legis tenen un paper decisiu 
en l’execució d’aquestes directrius i en la interlocució única amb els 

seus col·legiats.CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS


D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, aquest 2015 el Consell ha 
aprovat el Codi de Conducta dels alts càrrecs d’aquesta corporació.


Aquest Codi inclou els principis d’actuació que han de seguir els 

alts càrrecs: la subjecció al marc normatiu vigent, el respecte i la 
protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris, la transparència de les activitats oficials, dels actes i deci- 
sions relacionats amb la gestió dels assumptes públics; els principis 

d’imparcialitat, objectivitat i independència en la presa de decisions, 
la garantia de la igualtat de tracte, la no discriminació, el retiment de 

comptes i responsabilitat; el compromís de l’exercici del càrrec en 
benefici exclusius dels interessos públics, el compromís d’assegurar 

un servei de qualitat, el compromís d’una actuació honesta, havent 
de respectar els principis de bona fe i de confiança legítima; no ac- 

ceptació de regals, ni favors o serveis en condicions avantatjoses 
que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions i 

mantenir el deure de reserva.


Aquest Codi també preveu un règim sancionador en cas de 
l’incompliment de dels deures i obligacions establertes en aquest 

Codi.


09
   7   8   9   10   11