Page 100 - Memòria 2016 - CCFC
P. 100ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses 2016  F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost Realitat diferència ll 
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
se
on
C
CONNECTIVITAT	4.116.629,02	4.349.291,17	232.662,15
4 
’1
ia
XARXA COMUNICACIONS	2.913.706,88	3.055.690,18	141.983,30
òr
Connexió OF
2.785.572,00
2.826.319,84
40.747,84
m
Me
Trucades fora Tarifa Plana O.F.
40.159,44
41.600,00
1.440,56
	
Servei d’Internet	81.975,44	80.760,00	-1.215,44
16
0
Regularització previsió exercici
 2
SLA’s Serveis Xarxa 2016
0,00
0,00
ST
O
Sayós & Carrera oficina tècnica migració
87.360,34
87.360,34
UP
Assessorament Legal
6.000,00
19.650,00
13.650,00
S
S
RE
P
TICFARMA	942.258,74	1.114.615,93	172.357,19
T 
Telefonia Fixa i ADSL
548.918,58
525.397,86
-23.520,72
N
ME
Telefonia Mòbil
399.657,18
567.740,31
168.083,13
A
Sayós & Carrera TicFarma	161.294,25	164.552,20	3.257,95 C
N
Rappel 8%	-75.201,94	-87.451,05	-12.249,11
TA
Provisió per expedient CNMC
48.862,42

Despeses CNMC
1.817,33
MartekingRed: Campanyes Comercials
15.000,00

Regularització previsió exercici anterior
Sayós & Carrera oficina tècnica migració	9.884,56	9.884,56
Assessorament Legal	6.000,00	13.575,00	7.575,00Comissions tècniques
3.000,00
10.013,26
7.013,26
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
84.124,48
80.832,75
-3.291,73

Assignacions dedicació projecte tecnològics	9.449,84	9.056,10	-393,74


SUBVENCIONS ATORGADES	4.176.000,00	4.453.779,57	277.779,57

Subvenció Annex AIU’s clàusula 3.7 4.176.000,00
4.453.779,57
277.779,57
(AIU 18/03/15)
TOTAL DESPESES CONSELL	10.726.517,66	11.210.895,22	484.377,56


DIFE. INGRESSOS - DEPESES	69.697,16


100
   98   99   100   101   102