Page 13 - Memòria 2016 - CCFC
P. 13ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
3.1. Col·legiats a uti
L’any 2016 el nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya ha è
ac
Catalunya
estat de 10.955, un 1,70% més que l’any anterior.
m
r
Fa
En les següents taules i gràfics es relaciona la distribució dels s 
col·legiats per províncies, edat i gènere i la distribució d’aquests gi
e
en les diverses vocalies.
l·l
Co
 
de
NOMBRE DE COL·LEGIATS
l 
el
ns
COFB	COFGi	COFL	COFT
Catalunya
o
C
6 
’1
Exercents 7.283	793	455	723 9.254 ia
No exercents 944	52	39	60 1.095 òr
m
No exercents-jubilats 468	41	41	56
606 Me
	
Total col·legiats
8.695	886	535	839
10.955
S
E
R
F
XI
Els 10.955 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el 

gènere de la següent manera: 2.998 són homes i 7.957 són do- 
nes, el que representa un percentatge sobre el total del 27% i un 

73%, respectivament.COL·LEGIATS PER GÈNERE


Homes

27 %
Dones
73 %
Pel que fa a les edats dels col·legiats, la franja d’edat on es 

concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 35 
a menys de 45 anys, seguida de la de 45 a menys de 55 anys i 

la de menys de 35 anys. També s’observa una feminització pro- 
gressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta 

fins a un 78% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la 
franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que en la de partir de 

65 anys, hi ha un 51,99% de dones i un 48,01% d’homes.13
   11   12   13   14   15