Page 16 - Memòria 2016 - CCFC
P. 16ya
n
lu
ta
Ca
 
de
El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels s 
col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a c
uti
les vocalies col·legials. L’agrupació s’ha fet seguint criteris è
d’homogeneïtzació de la diferent terminologia en la denomina- ac
m
ció de les vocalies, i per a l’assignació del nombre de col·legiats r
en cadascun dels àmbits, s’ha partit de les dades aportades per Fa
cada Col·legi exposades en les quatre taules anteriors.
s 
gi
e
l·l
Co
 
de
l 
ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS el
ns
A LES DIFERENTS VOCALIES
o
C
6 
’1
Atenció Primària 41 ia
òr
Fitoteràpia i homeopatia 431 m
Me
Administració i Salut Pública 146 	
S
Distribució 279 E
R
Farmàcia Hospitalària 405 F
XI
Anàlsi Clíniques 326 
478 
Indústria 
Docència i investigació 590 

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts) 846 

Alimentació 998 

Dermofarmàcia 1.100 

Ortopèdia, òpitica i acústica 1.058 6.864

Oficina de Farmàcia

0
1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.0003.2. Activitat Cal remarcar que 7.100 dels 10.955 col·legiats (64,81%) desen- 

professional a
volupen la seva activitat a l’oficina de farmàcia. Això suposa una 
mitjana de més de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia.

l’Oficina de 

Farmàcia
OFICINA DE FARMÀCIACOFB
COFGi	COFL
COFT	Catalunya 


306	182 295	2.793
Titulars únics 2.010

88	14 81	782 Cotitulars 599 
262	130 248	914 Adjunts 274 

21	2 3	2.583 Substituts 2.557 

1 1 2 14 Regents 10 
0	14 0	14 Col·laboradors 0 

678	343
629	7.100
Total 5.45016
   14   15   16   17   18