Page 17 - Memòria 2016 - CCFC
P. 17ya
n
lu
ta
Ca
 
de
En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia s 
obertes per província.
c
uti
è
ac
NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF)
m
r
Fa
COFB
COFGi	COFL	COFT
Catalunya
s 
gi
e
l·l
Nombre OF Capital 1.021 44	47	57 1.169 Co
Nombre OF resta Província 1.279 304	150	280 2.012  
de
Total
2.300
348	197	337
3.182
l 
el
ns
o
C
El nombre d’oficines de farmàcia obertes al públic l’any 2016 s’ha incrementat en un 6 
’1
0,54% respecte a l’any anterior, conseqüència de l’obertura de 17 oficines de farmà- ia
cia, ja siguin de nova obertura o per reobertures de farmàcies que estaven en tanca- òr
m
ment temporal.
Me
	
S
La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un ser- E
vei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom evi- R
F
tant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en detriment XI
de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva ubicació 

depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància mínima entre 
aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals. Catalunya va ser la prime- 

ra Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica pròpia (Llei 
31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya.L’extensa xarxa farmacèutica de 
Catalunya- 3.182 oficines de far- 

màcia i 113 farmacioles-, fa que 
la ratio de farmàcies per a la po- 

blació catalana sigui de les més 
altes d’Europa. Concretament a 

Catalunya, hi ha una oficina de 
farmàcia per cada 2.350 habi- 

tants i 1 farmacèutic comunitari 
per cada 1.053 habitants, aproxi- 

madament, a l’any 2016.


En el següent mapa es mostra la 
distribució de les oficines de far- 

màcia entre les 42 comarques de 
Catalunya.

Nombre d’oficines de farmàcia per comarca3.3. Activitat La farmàcia hospitalària és una especialització de la professió 

professional a
farmacèutica que s’adquireix via FIR. La seva funció és servir a 
la població en les seves necessitats farmacèutiques, mitjançant 

la Farmàcia la selecció, preparació, adquisició, control, dispensació, infor- 
mació de medicaments i altres activitats orientades a aconse- 
Hospitalària
guir una utilització apropiada, segura i cost-efectiva dels medi- 
caments i productes sanitaris, en benefici dels pacients atesos 

a l’hospital i en el seu àmbit d’influència.


17
   15   16   17   18   19