Page 18 - Memòria 2016 - CCFC
P. 18ya
n
lu
ta
Ca
 
de
La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia s 
Hospitalària per províncies.
c
uti
è
ac
NOMBRE DE SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA (SFH)
m
r
Fa
s 
COFB	COFGi
COFL	COFT	Catalunya gi
e
l·l
Nombre SFH
90	10
6	10	116
Co
 
Total SFH
90	10
6	10	116
de
l 
el
ns
o
C
6 
’1
ia
3.4. Altres activitats òr
Un important percentatge de farmacèutics col·legiats desenvo- m
professionals
lupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels Me
farmacèutics. Cada cop més, els equips interprofessionals con- 	
S
farmacèutiques
tribueixen a millorar el servei sanitari al ciutadà.
E
R
F
Dins de l’àmbit de la salut pública, cal destacar la tasca profes- XI
sional dels més de 150 farmacèutics, uns adscrits al Cos de Ti- 

tulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i 
altres al Cos de Farmacèutics Titulars, que desenvolupen la seva 

activitat en el camp de la protecció de la salut, dedicats, bàsica- 
ment, a les grans àrees de la salut ambiental i la salut alimentària. 

Les activitats de salut ambiental van adreçades a la vigilància i 
el control dels agents físics, químics i biològics presents en els 

diferents elements del medi i en els indrets de la convivència 
humana; pel que fa a la salut alimentària, les intervencions es 

destinen al control i la vigilància dels agents que són presents 
en els aliments o que aquests poden vehicular. Cal destacar la 

importància de la formació continuada molt especialitzada que 
reben i la seva contribució a l’educació sanitària de la població 

en general. Aquests professionals realitzen les seves tasques a 
l’empara de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública.


Dintre d’aquest apartat sobre altres àmbits d’actuació farmacèu- 

tica, s’ha d’incloure els farmacèutics especialistes en anàlisis 
clíniques, que fan determinacions químiques, bioquímiques, 

hemàtiques i microbiològiques, entre d’altres. Alguns d’aquests 
farmacèutics desenvolupen la seva activitat en l’àmbit privat i 

d’altres ho fan en l’àmbit de la sanitat pública.


També cal esmentar que Catalunya continua sent capdavantera 
en quan a indústries farmacèutiques i, és per això que al voltant 

de 500 farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat 
en la indústria farmacèutica, treballant en diferents vessants, 

com la direcció tècnica, els assaigs clínics, la investigació i el 
desenvolupament de nous fàrmacs, la garantia de qualitat, el 
registre i llicències i el màrqueting i vendes.
18
   16   17   18   19   20