Page 19 - Memòria 2016 - CCFC
P. 19ya
n
lu
ta
Ca
 
de
Per altre banda, cal citar als farmacèutics de la distribució s 
farmacèutica, que s’encarreguen de la direcció tècnica o logís- c
uti
tica de les centrals de distribució de medicaments i productes è
sanitaris.
ac
m
r
L’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies, remarca Fa
s 
l’interès professional específic en algunes àrees com són la der- gi
mofarmàcia, l’alimentació i nutrició, la fitoteràpia i homeopatia, e
l’ortopèdia i la investigació i docència que es poden desenvolu- l·l
Co
par des de diferents formes d’exercici de la professió.
 
de
l 
el
ns
o
C
6 
’1
ia
3.5. Tramitació òr
D’acord amb el Decret 12/1992, els Col·legis de Farmacèutics m
relacionada
tenen delegada l’exercici de la competència d’autorització per a Me
la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supres- 	
S
sió de les oficines de farmàcia, com també l’establiment dels amb E
seus torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al públic.
R
autoritzacions F
XI
La tramitació de les sol·licituds d’autorització, modificació de 
en matèria 
local i trasllats d’oficines de farmàcia que duen a terme els 
Col·legis suposa una dedicació de recursos importants pel vo- d’oficina de 

lum de sol·licituds que s’arriben a gestionar.
farmàcia


Per a l’any 2016, s’ha seguit utilitzant el format de recull de 
dades relatives a aquestes sol·licituds per cada Àrea Bàsica 

de Salut (ABS), que el Consell va consensuar amb els Col·legis 
durant l’any 2009. Aquestes dades, recollides amb una perio- 

dicitat semestral, fan referència al nombre de sol·licituds en 
tràmit acumulades a la finalització del semestre, així com el 

nombre de sol·licituds arxivades i resoltes durant el semestre 
en qüestió.
Per tant, les dades exposades en el present document per a 
l’any 2016, provenen dels dos reculls que s’han dut a terme: 

un primer de l’1 de gener al 30 de juny i un segon de l’1 de 
juliol al 31 de desembre. La informació de les dades acumula- 

des, fa referència a data 31 de desembre, mentre que en el cas 
del nombre de sol·licituds arxivades i resoltes s’han sumat les 

sol·licituds corresponents a cada semestre.


Aquest recull de dades permet tenir un coneixement puntual i 
precís de l’activitat desenvolupada pels Col·legis de Farmacèu- 

tics, així com reflectir les causes que donen lloc a l’estat de 
tramitació d’aquests expedients.


De les dades aportades pels Col·legis en aquest recull, es des- 
prenen els següents resultats:
19
   17   18   19   20   21