Page 20 - Memòria 2016 - CCFC
P. 20ya
n
lu
ta
Ca
 
ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT
1
de
s 
c
Del total de les 385 ABS, el 36% tindrien alguna sol·licitud en uti
è
tràmit.
ac
m
r
Fa
ABS afectades
ABS totals
ABS afectades/total
s 
gi
e
COFB 86 268 32,09% l·l
Co
COFGi 6 37 16,22%  
COFL 15 33 45,45% de
l 
COFT 33 47 70,21% el
ns
TOTAL 140
385
36,36%
o
C
6 
’1
TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
2
ia
òr
m
Els Col·legis estan tramitant un total de 1.020 sol·licituds, que Me
	
corresponen a 896 sol·licitants. Aquestes 1.020 sol·licituds es S
distribueixen segons la següent tipologia:
E
R
F
XI
Tipus de sol·licitud en tràmit COFB	COFGi
COFL	COFT	Total 
(fins a 31/12/2016)


Nova oficina de farmàcia 653	11 111	239	1.014

Modificació de local amb canvi d’accés 0	1 0	0	1 

Trasllat voluntari 1	0 0	4	5 
Trasllat forçós 0	0 0	0	0 

Trasllat provisional 0	0
0	0	0

TOTAL
654	12
111	243	1.020El gruix de sol·licituds en tràmit respon a sol·licituds de noves 

oficines de farmàcia. Respecte al total de les sol·licituds de nova 
instal·lació, el 64% són tramitades pel Col·legi de Barcelona, 

l’1% pel de Girona, l’11% pel de Lleida i el 24% pel Col·legi de 
Tarragona.


SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 

NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2016)

COFB
64%


COFGi
1%COFL 11%


COFT
24%0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20
   18   19   20   21   22