Page 23 - Memòria 2016 - CCFC
P. 23ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
4
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS uti
DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE è
ac
SALUT
m
r
Fa
Hi ha un considerable nombre de sol·licituds que, un cop re- s 
soltes pel Col·legi corresponent, són recorregudes. Fins a 31 gi
e
de desembre de 2016, hi havia 232 sol·licituds resoltes pels l·l
Col·legis però que estaven pendents de resolució per part del Co
 
Departament de Salut.
de
l 
el
ns
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COF I PENDENTS DE o
C
RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT 6 
(fins a 31/12/2016)
’1
ia
òr
m
Me
	
54%
COFB	126 S
E
R
COFGi	13 F
6%
XI


29%
COFL	68 


11%
COFT	250 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


A més d’aquestes 232, hi ha 131 sol·licituds pendents de re- 

solució pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de 
Barcelona, en aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992, de rè- 

gim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu.

23
   21   22   23   24   25