Page 24 - Memòria 2016 - CCFC
P. 24ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS
5
uti
è
ac
Durant tot l’any 2016, els Col·legis han resolt 284 sol·licituds. La m
següent taula mostra el detall de les resolucions.
r
Fa
s 
gi
COFB	COFGi	COFL	COFT	Total
Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF, e
segons les opcions: (de l’1/01/2016 al 31/12/2016)
l·l
Co
 
de
1.	Autorització d’una obertura d’una nova oficina l 
5	0	2	0	7
de farmàcia
el
ns
o
2.	Denegació d’una obertura d’una nova oficina C
6 
de farmàcia	86	0	143	0	229
’1
ia
òr
3.	Abstenció d’una obertura d’una nova oficina m
15	0	0	0	15
de farmàcia
Me
	
S
4.	Resoltes (només per a trasllats i modificació de E
R
local amb canvi d’accés)	18	3	2	10	33
F
XI

124 3 147 10 284
TOTAL


SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
6


En tot l’any, els Col·legis han arxivat 407 sol·licituds. En el cas 

de Barcelona, el motiu principal d’arxiu és la manca de dades 
i/o incompliment de la llei de taxes, seguit del fet que l’interessat 
hagi obert una nova farmàcia a la mateixa ABS o municipi, i el 

que es dóna amb menys freqüència és la renúncia del sol·licitant. 
A Girona i Lleida, només es dóna el motiu d’arxiu per manca de 

dades i/o incompliment de la llei de taxes, i en el cas de Tarrago- 
na l’única sol·licitud arxivada es dóna per renúncia del sol·licitant.
Nombre de sol·licituds arxivades pels COF, COFB	COFGi
COFL	COFT	Total
segons les opcions: (de l’1/01/2016 al 31/12/2016)1.	Per manca de dades i/o per incompliment 
de la Llei de Taxes	135	12	94	0	241


2.	Per renúncia del sol·licitant
48	0
0	1	49


3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina 
de farmàcia a la mateixa ABS o municipi	117	0	0	0	117


TOTAL
300	12
94	1	407

24
   22   23   24   25   26