Page 25 - Memòria 2016 - CCFC
P. 25ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
m
r
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
 
de
l 
el
ns
o
C
6 
’1
ia
òr
m
Me
	
Professió i Ó
I
4. AC
T
N
E
representació
ES
R
P
“Adequació de l’activitat professional del 
farmacèutic als interessos i al benestar dels 

ciutadans”
25
   23   24   25   26   27