Page 26 - Memòria 2016 - CCFC
P. 26ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
4.1. Desenvolupament GRUP DE TREBALL INTERN DE LA CARTERA DE SERVEIS
è
ac
Projectes
m
Des de l’octubre del 2012, el Consell té constituït el grup de r
Fa
treball intern de la cartera de serveis, que té com a finalitat pla- Professionals
s 
nificar, dissenyar, desenvolupar, fer el seguiment i informar dels gi
e
diversos serveis professionals, campanyes o iniciatives que es l·l
duen a terme en l’àmbit de la farmàcia comunitària.
Co
 
de
Durant l’any 2016, aquest grup de treball intern ha tractat sobre l 
el
el següents projectes:
ns
o
C
Prova pilot del Projecte d’atenció farmacèutica al pa- 6 
cient crònic (PCAF). (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).
’1
ia
òr
Xarxa de farmàcies sentinelles. (veure punt 4.2 d’aquesta m
Me
Memòria).
	
Ó
I
Guia per a l’abordatge de problemes dermatològics AC
des de la farmàcia comunitària: finalment aquest 2016 T
N
s’ha editat electrònicament la “Guia Atenció compartida de E
problemes de la pell de baixa complexitat en la farmàcia ES
R
comunitària”, iniciada l’any 2012. Amb aquesta guia es vol P
optimitzar l’atenció a pacients que acudeixen a la farmà- E
R
cia comunitària amb aquest tipus de demanda, per això,  I 
s’inclouen protocols d’actuació amb algoritmes de decisió IÓ
S
per facilitar i homogeneïtzar l’actuació farmacèutica en els ES
23 dels motius de consulta més freqüents relacionats amb F
O
la pell, indicant des de la correcta orientació de la demana- R
da fins a la resolució a través de la indicació farmacèutica P

o la derivació eficaç al metge, en cas necessari.
La Guia, coordinada des del Consell de Col·legis Farma- 
cèutics de Catalunya, ha estat elaborada per metges del 

Grup de Dermatologia de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFIC) i farmacèutics comunitaris 

del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i 
també membres de la Societat Espanyola de Farmacèutics 

Comunitaris de Catalunya (SEFAC), i ha estat patrocinada 
pels Laboratori Almirall.


Guia d’actuació farmacèutica en salut bucodental: aques- 

ta guia recull les consultes més freqüents que reben les far- 
màcies comunitàries sobre problemes de la mucosa oral.


La redacció de la guia s’ha iniciat a finals del 2016 i s’està 

elaborant conjuntament amb el Col·legi d’Odontòlegs i Es- 
tomatòlegs de Catalunya (COEC).


Guia sobre l’abordatge del sobrepès a la farmàcia co- 

munitària: s’ha constituït un grup de treball específic per 
anar més enllà en l’elaboració de la guia i definir un nou 

servei professional farmacèutic en l’àmbit de la salut co- 
munitària per a l’abordatge i seguiment de la població amb 

sobrepès. Amb aquest objectiu, s’han identificat diferents


26
   24   25   26   27   28