Page 27 - Memòria 2016 - CCFC
P. 27ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
àrees de treball: a) àrea política i interprofessional: per fer ac
aproximació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i a m
r
altres col·lectius professionals; b) àrea professional: des- Fa
envoluparà la guia d’actuació professional i el procediment s 
gi
de registre i avaluació, així com el disseny de la formació e
necessària per a la prestació del servei; c) àrea tecnològi- l·l
Co
ca: farà el desenvolupament dels elements tècnics de re-  
gistre i d’ajuda (App); d) àrea econòmica: per analitzar els de
l 
costos i la sostenibilitat del servei i e) àrea de màrqueting i el
comunicació: per definir i dissenyar les estratègies de difu- ns
o
sió i comunicació dels nou servei.
C
6 
’1
Campanya sobre la Fibril·lació Auricular (veure punt 4.2 ia
d’aquesta Memòria).
òr
m
Me
Vacunació de la grip a la farmàcia comunitària: s’han 	

mantingut les converses amb representants de la Secreta- Ó
ria de Salut Pública de Catalunya sobre el paper que pot CI
A
tenir el farmacèutic comunitari en la immunització de la NT
grip, iniciades l’any anterior.
E
S
El Consell, juntament amb la SEFAC i la FEFAC, han elabo- E
rat un document sobre l’abordatge de la vacunació antigri- PR
E
pal a la farmàcia comunitària, d’acord amb l’encàrrec de la R
Secretaria de Salut Pública de Catalunya.
I 
Ó 
Per altra banda, aquest 2016 s’ha redactat l’article científic SI
en relació amb les dades de l’enquesta sobre els coneixe- S
FE
ments i actituds al voltant de la vacunació de la grip per O
part dels farmacèutics comunitaris que es va dur a terme R
P
l’any 2014.


Abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària: 
s’ha constituït un grup de treball entre la SEFAC i el Con- 

sell encarregat d’homogeneïtzar la formació per capacitar 
als farmacèutics comunitaris en la gestió compartida de 

la prevenció i control del tabaquisme des de la farmàcia 

comunitària, tant si el farmacèutic s’ha format a través 
dels Col·legis o de la SEFAC. Aquesta homogeneïtzació 

representa un pas previ per a la posada en marxa del Pro- 
jecte d’Avaluació de l’efectivitat de l’atenció farmacèutica 

protocol·litzada en el maneig del tabaquisme de baixa in- 
tensitat a la farmàcia comunitària, que compte amb el su- 

port de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.


Projecte Monotorització Ambulatòria de la Pressió Ar- 
terial (MAPA): aquest any s’ha proposat a la Societat Ca- 

talana d’Hipertensió la posada en marxa d’una prova pi- 
lot del projecte Monotorització Ambulatòria de la Pressió 

Arterial (MAPA) i la Junta d’aquesta Societat científica ha 
confirmat la voluntat de participar en aquest projecte.


Valoració dels serveis professionals concertats amb el 

CatSalut (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).


27
   25   26   27   28   29