Page 28 - Memòria 2016 - CCFC
P. 28ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
4.2. Relacions è
Durant l’any 2016, el Consell ha col·laborat amb el Departament ac
amb el
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:
m
r
Fa
Departament s 
gi
PLA DE SALUT 2016-2020
de Salut
e
l·l
Co
El 19 de juliol el Govern de la Generalitat de Catalunya va apro-  
var el Pla de Salut 2016-2020.
de
l 
el
L’acte oficial de presentació d’aquest document es va fer el 25 ns
de juliol al Palau de Pedralbes i va comptar amb el President de o
C
la Generalitat, el Conseller de Salut i el Director del CatSalut, així 6 
com altres alts càrrecs del Departament i del CatSalut.
’1
ia
òr
Cal recordar, però, que en el marc de la V Jornada del Pla de m
Me
Salut del novembre del 2015, el senyor Rafel Guayta va ser la 	
persona representant del Consell que va ser convidada a parti- Ó
I
cipar en un dels grups reduïts, en aquest cas sobre salut comu- AC
nitària, que es van constituir per treballar sobre el Pla de Salut T
N
2016-2020.
E
ES
R
Pel que fa al contingut del Pla de Salut 2016-2020, les activitats, P
molt en la línia dels anteriors Plans de Salut, es focalitzen en E
R
l’actuació sobre els principals factors de risc de les malalties  I 
més prevalents i amb major càrrega sanitària, així com tam- IÓ
S
bé sobre els determinants de salut amb major contribució a la ES
morbi-mortalitat, especialment aquells lligats a estils de vida i F
O
condicions socio-ambientals. Aspectes com la atenció compar- R
tida de processos, la coordinació entre nivells i professionals, i P

l’ús de les noves tecnologies, continuen essent eixos operatius 
fonamentals. Amb tot, continuen molt presents els aspectes 

d’eficiència, recerca transnacional, i qualitat assistencial com a 
valors inherents al sistema que ha de continuar essent universal 

i gratuït.
Pel que fa a la farmàcia catalana, aquesta va consolidant la seva 

presència i el seu paper en el canvi propugnat en el sistema. El 
Pla de Salut 2016-2020, és l’únic document de programació es- 

tratègica arreu de l’Estat que esmenta específicament i explícita 
activitats professionals de caire assistencial dutes a terme al sí 

de la farmàcia comunitària. Aspectes d’extensió i implemen- 
tació territorial de cribratges, programes d’educació sanitària, 

millora de l’adherència terapèutica, gestió compartida de la cro- 
nicitat i funcions de vigilància epidemiològica es formulen com 
a activitats dins de sengles projectes específics sobre atenció a 

la cronicitat o augment de la capacitat de resolució al territori.


De manera simplificada, les accions més rellevants que es po- 
den fer des de la farmàcia comunitària de forma alineada amb 

aquest pla, serien: a) definir serveis d’atenció farmacèutica cen- 
trats en les necessitats de les persones; b) consolidar la xarxa 

de farmàcies sentinelles; c) integrar l’atenció farmacèutica en la 
gestió compartida de processos assistencials; d) consolidar el
28
   26   27   28   29   30