Page 29 - Memòria 2016 - CCFC
P. 29ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
programa d’atenció farmacèutica a pacients crònics complexos ac
PCAF i e) disposar de l’eina col·laborativa que permeti la gestió m
r
compartida i la continuïtat assistencial a través de la història Fa
clínica compartida.
s 
gi
e
Per últim, assenyalar que el Consell ha treballat en l’elaboració l·l
Co
d’un document per facilitar la identificació de les accions que  
pot realitzar la farmàcia comunitària en aquelles línies estratègi- de
l 
ques del Pla de Salut on hi té cabuda.
el
ns
o
C
6 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
I
AC
T
EN
S
E
PR
E
R
Ó I 
I
SS
E
OF
R
P

Fulletó Farmàcia Assistencial

XARXA DE FARMÀCIES SENTINELLA


Des de l’1 de març al 31 de desembre de 2016 es va dur a terme 
la prova pilot per avaluar la idoneïtat de l’establiment de la xarxa 

de farmàcies sentinelles, en la qual hi van participar 21 farmà- 
cies coordinadores de sector sanitari del Col·legi de Barcelona, 

garantint així la cobertura i la representativitat de les farmàcies.


Amb aquesta xarxa es pretén contribuir a l’obtenció de dades 
vàlides, generades per la pròpia dinàmica assistencial de la far- 

màcia comunitària, que quedarien integrades en altres sistemes 
de vigilància epidemiològica.
29
   27   28   29   30   31