Page 30 - Memòria 2016 - CCFC
P. 30ya
n
lu
ta
Ca
 
de
Les activitats dutes a terme es va centrar en les següents tres s 
àrees:
c
uti
è
Activitats de farmacovigilància: seguiment i notificació de ac
m
sospites de reaccions adverses de determinats medica- r
ments amb triangle invers, i gestió d’alertes farmacèuti- Fa
ques.
s 
gi
Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments. Ob- e
servatori de Medicaments d’Abús. l·l
Co
Salut pública i Vigilància sindròmica episòdica o contínua:  
dispensació de la PDD.
de
l 
el
Per a la prova pilot es va dissenyar un formulari ad hoc per a ns
o
cadascuna de les 5 activitats definides, i es va habilitar un siste- C
ma de registre a través del Portal d’aplicacions del Departament 6 
’1
de Salut. Únicament per a l’OMA es va actualitzar el formulari ja ia
existent i les dades van registrar-se a la intranet del Col·legi de òr
m
Barcelona.
Me
	
Ó
Els farmacèutics participants en la prova pilot varen rebre una I
formació específica per realitzar aquesta activitat. AC
T
Els resultats obtinguts amb aquesta prova pilot han demostrat EN
la idoneïtat de la xarxa, i per tant, avalen la seva implantació a S
E
tot el territori.
PR
E
R
Per aquest projecte, des del Consell, la Direcció General Ó I 
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària i l’Agència de Sa- I
SS
lut Pública de Catalunya, ambdós del Departament de Salut, es E
definiran les condicions i les activitats a vigilar quan s’estengui OF
R
a tot el territori.
P


Activitat 1. GESTIÓ ALERTES FARMACÈUTIQUES DE DESPROVEÏMENT


15 alertes emeses: 315 notificacions potencials de 21 farmàcies. 
122 notificacions (38,7%) per part de 15 farmàcies. 

Coneixement alerta: 61,4% web COF; 33% mail COF i 16% distribuïdor.


Activitat 2. GESTIÓ ALERTES FARMACÈUTIQUES DE QUALITAT


23 alertes emeses: 483 notificacions potencials de 21 farmàcies. 
243 notificacions (50,3%) per part de 20 farmàcies. 
Coneixement alerta: 49% web COF; 28,2% mail COF, 21,6% distribuïdor i 1,2% ns/nc.


Activitat 3. NOTIFICACIONS SOSPITES RAM


30 notificacions de sospita de RAM (targeta groga) corresponents a 15 farmàcies.

30
   28   29   30   31   32